Κωδικοποίηση εφοδιαστικού συστήματος πλοίων. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Κωδικοποίηση εφοδιαστικού συστήματος πλοίων. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. (EL)

Βιτσούνης, Θωμάς - Κωνσταντίνος

aegean

Ο εφοδιασμός των πλοίων με το σύνολο των αναγκαίων αντικειμένων για την σωστή λειτουργία αυτού, αποτελεί μία σημαντική πηγή εξόδων κάθε ναυτιλιακής εταιρίας. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για βελτίωση της αποδοτικότητας συνολικά της διαδικασίας προμηθειών πλοίων.Στη παρούσα μελέτη επιχειρείτε μία γενική επισκόπηση και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των μελλοντικών εξελίξεων στη διαδικασία του εφοδιαστικού συστήματος των πλοίων.Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ενδεικτικά το τμήμα προμηθειών των ναυτιλιακών εταιριών, η οργάνωσή του και ο τρόπος λειτουργίας του. Επιπλέον παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών καθώς και το κόστος με το οποίοι επιβαρύνονται οι ναυτιλιακές εταιρίες. Τέλος πραγματοποιείτε μία ανάλυση των Διεθνών Ενώσεων οι οποίες εκπροσωπούν τους Προμηθευτές Πλοίων καθώς και τις Ναυτιλιακές Εταιρίες στη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η κατανόηση της σχέσης της ναυτιλίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μετά από μία ιστορική αναδρομή των διεθνών επικοινωνιών και του διαδικτύου με τη ναυτιλία, αναλύεται η διαδικασία αγοράς προμηθειών με χρήση μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου από διάφορες βιομηχανίες. Ακολούθως περιγράφεται η σχέση ηλεκτρονικού εμπορίου και ναυτιλίας όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο αρχικά περιγράφεται η διαδικασία εφοδιασμού πλοίων όπως διαμορφώνεται σήμερα ενώ εντοπίζεται και το σύνολο των αδυναμιών – προβλημάτων που παρουσιάζει. Επιπλέον εντοπίζεται ο τομέας στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα με στόχο την βελτίωση της διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων με ενσωμάτωση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος και είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και παγκόσμια αποδεκτού συστήματος κωδικοποίησης προϊόντων. Στο τέταρτο κεφάλαιο τέλος περιγράφεται η μέθοδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της. Πραγματοποιείτε μία εκτενής παρουσίαση του πρότυπου κωδικοποίησης που χρησιμοποιείτε από το ΝΑΤΟ ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και το προτεινόμενο Μοντέλο Κωδικοποίησης Προμηθειών Πλοίων.

masterThesis

Σύστημα Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (EL)
Ηλεκτρονικός εφοδιασμός πλοίων (EL)
Μοντέλο Κωδικοποίησης Προμηθειών Πλοίων (EL)
Ship e-procurement (EL)
Model of Ship Supply Codification (EL)
NATO Codification system (EL)


2005


2015-11-18T10:47:26Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.