Εφαρμογές κινητού επιχειρείν στην εφοδιαστική αλυσίδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Εφαρμογές κινητού επιχειρείν στην εφοδιαστική αλυσίδα (EL)

Γαντζούδη, Βασιλική

aegean

The objective of this document is to search and present the applications of mobile Business in the supply chain. Mobile Business is the most recent high technology that changes the advanced mobile telephones and the PDAs (Personal Digital Assistants) in appliances, that allows the direct access in information, any moment. Also, they result new occasions for the enterprises.Also our objective is to analyzed the environment of operation mobile Business as well as his characteristics. It is also a lot of substantive to report the technologies that use mobile Business, before adopt as critical tool for the enterprises. This technologies are distinguished in technologies of services, in technologies of networks, in the technologies of his wireless networking and finally in the technologies of localisation of place of user. Finally it is very important to report the applications of mobile Business that can be vertical and horizontal. Then it is essential to realise a small report in the management of supply chain, in which the next capital is realised the determination of mobile supply chain. So that to determine the mobile supply chain, the next part of this work, it deals with her characteristics. The use the wireless and mobile services, as we reported previously, involve important advantages in the supply chain, certain by which they are reported in the chapter 8 of this work. Also important role plays the RFID technology, for this reason is realised her short description, providing mainly information with regard to her components. Finally in the last capital of work are abandoned the main applications of the RFID technology, in all the stages of the modern supply chain.
Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να ερευνηθούν και να παρουσιαστούν οι εφαρμογές του κινητού επιχειρείν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κινητό επιχειρείν είναι η πιο πρόσφατη υψηλή τεχνολογία που μετατρέπει τα προηγμένα κινητά τηλέφωνα και τα PDAs (Personal Digital Assistants) σε συσκευές, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή. Κατά συνέπεια, προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.Επίσης στόχος μας είναι να αναλυθεί στο περιβάλλον λειτουργίας του κινητού επιχειρείν καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικών του. Είναι επίσης πολύ ουσιαστικό να αναφερθούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το κινητό επιχειρείν, πριν υιοθετεί ως κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες αυτές διακρίνονται σε τεχνολογίες υπηρεσιών, σε τεχνολογίες δικτύων, στις τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης του και τέλος στις τεχνολογίες εντοπισμού της θέσης του χρήστη. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν οι εφαρμογές του κινητού επιχειρείν, που μπορεί να είναι τόσο κάθετες, όσο και οριζόντιες. Στην συνέχεια είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια μικρή αναφορά στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της οποίας στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται ο καθορισμός της κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας. Προκειμένου να καθοριστεί η κινητή εφοδιαστική αλυσίδα, το επόμενο μέρος της εργασίας αυτής, ασχολείται με τα χαρακτηριστικά της. Η χρήση των ασύρματων και κινητών υπηρεσιών, όπως αναφέραμε προηγουμένως, επιφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, μερικά από τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο 8 της εργασίας αυτής. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η τεχνολογία RFID, για το λόγο αυτό πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή της, παρέχοντας κυρίως πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά της. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατιόνται οι κύριες εφαρμογές της τεχνολογίας RFID, σε όλα τα στάδια της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας.

masterThesis

Supply chain management (EN)
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (EN)
Mobile Supply Chain Management (EN)
Διαχείριση κινητής εφοδιαστικής αλυσίδας (EN)
M-Business (EN)
M-SCM (EN)


2005


2015-11-18T10:47:27Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.