Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας: δομή, λειτουργία & αποφάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας: δομή, λειτουργία & αποφάσεις (EL)

Δερτούζου, Μαριάνθη

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση της δομής και λειτουργίας του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας (Ιnternational Tribunal for the Law of the Sea - ITLOS) από την έναρξή της λειτουργίας του έως σήμερα. Το Πρώτο Μέρος της μελέτης αναφέρεται στο διεθνές πλαίσιο επίλυσης διαφορών, στην οργάνωση του ITLOS και τη λειτουργία του, ενώ το Δεύτερο Μέρος επικεντρώνεται στις δεκατρείς υποθέσεις που έως σήμερα έχουν υποβληθεί στο Δικαστήριο. Το Κεφάλαιο 1, αποτελεί την Εισαγωγή και αναφέρεται στο σκοπό του διεθνούς δικαίου, δηλαδή τη διασφάλιση της διεθνούς τάξης και τη σημασία ανάπτυξης και εφαρμογής του.Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στη Συνθήκη για το Δίκαιο της θάλασσας, στις ρίζες της και τις διατάξεις για ειρηνική επίλυση των διαφορών όπως προκύπτουν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. Τα κράτη έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ δικαστηρίου, διαιτησίας και άλλων μέσων.Το Κεφάλαιο 3 αναλύει τη δομή και οργάνωση του ITLOS. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή και αναφορά στις σχέσεις του με τα Η.Ε., την οργάνωση, τα προνόμια και τις ασυλίες του. Επίσης, αναφέρονται στοιχεία για τη σύνθεσή, την έδρα του, την Προεδρεία, τους Δικαστές, τις εγκαταστάσεις και τον προϋπολογισμό του. Το Κεφάλαιο 4 περιγράφει τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Δικαστήριο και τις αρμοδιότητές που έχει. Το Δικαστήριο πέρα από την κύρια δραστηριότητά του παρέχει και συμβουλευτική γνώμη για νομικά ερωτήματα, όταν μια διεθνής συμφωνία σχετίζεται με τους σκοπούς της Συνθήκης. Το Δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που έως σήμερα έχουν διευθετηθεί στα πλαίσια του Δικαστηρίου.

masterThesis

Διεθνές Δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας (EL)
International Tribunal for the law of the sea (EL)


2006


2015-11-18T10:47:28Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.