Το ασφαλιστικό βάρος της προσυμβατικής αναγγελίας στην ασφαλιστική σύμβαση εν γένει και στη θαλάσσια ασφαλιστική σύμβαση ειδικότερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Το ασφαλιστικό βάρος της προσυμβατικής αναγγελίας στην ασφαλιστική σύμβαση εν γένει και στη θαλάσσια ασφαλιστική σύμβαση ειδικότερα (EL)

Ζομπάκη, Ευανθία

aegean

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί το «ασφαλιστικό βάρος της προσυμβατικής αναγγελίας» στην ασφαλιστική σύμβαση γενικά και κατόπιν ειδικότερα στη θαλάσσια ασφαλιστική σύμβαση. Eπιπλέον, παρατίθεται και μία σημαντική παράμετρος της θαλάσσιας ασφαλιστικής σύμβασης, οι «εγγυήσεις». Πιο συγκεκριμένα, διασαφηνίζονται τρεις βασικές για την κατανόηση του θέματος έννοιες, δηλαδή οι έννοιες της ασφάλισης , της ασφαλιστικής σύμβασης και αυτής των ασφαλιστικών βαρών, τα κυριότερα εκ των οποίων αναφέρονται συγκεντρωτικά και περιληπτικά. Ως προς την τελευταία, μάλιστα, έννοια των ασφαλιστικών βαρών, γίνεται διαχωρισμός της από άλλους κανόνες δικαίου, παρατίθενται οι δυνατές διακρίσεις της, βάσει διάφορων κριτηρίων και τέλος γίνεται υπαγωγή σ’ αυτές του ασφαλιστικού βάρους της προσυμβατικής αναγγελίας. Ως προς αυτό παρατίθεται η νομική του βάση, οι απόψεις για το λόγο καθιέρωσής του και αναλύεται η έννοια της καλής πίστης σε σχέση με αυτό. Εντοπίζονται επίσης τα υποκείμενα, ο χρόνος εκτέλεσής του, τα επιμέρους καθήκοντα που το συνιστούν και οι συνέπειες παράβασής του. Τα παραπάνω εξειδικεύνονται στη περίπτωση της θαλάσσιας ασφαλιστικής σύμβασης, για την οποία αναφέρεται και η αγγλική νομοθεσία, νομολογία και πρακτική. Τέλος, ως προς τις εγγυήσεις αναλύεται η προέλευση, η φύση, η προβληματική προσδιορισμού της νομικής τους βάσης, οι διακρίσεις τους και οι συνέπειες αθέτησής τους. Ανάλογα παρατίθεται και το αντίστοιχο αγγλικό θεσμικό πλαίσιο.

masterThesis

Ασφαλιστικό βάρος προσυμβατικής αναγγελίας (EL)
Εγγυήσεις (EL)
Ιδιωτική ασφάλιση (EL)
Θαλάσσια ασφάλιση (EL)


2005


2015-11-18T10:47:29Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.