Από τον ανταγωνισμό με βάση το κόστος στον ανταγωνισμό με βάση τηνποιότητα. Η πορεία προσαρμογής του Κυπριακού Νηολογίου ενόψει της ένταξηςτης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Από τον ανταγωνισμό με βάση το κόστος στον ανταγωνισμό με βάση τηνποιότητα. Η πορεία προσαρμογής του Κυπριακού Νηολογίου ενόψει της ένταξηςτης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (EL)

Καούρας, Σάββας - Αντώνιος

aegean

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, έχει σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει την Κυπριακή ναυτιλία μέσω της ανάπτυξη του κυπριακού νηολογίου, τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την επίτευξη της, καθώς και το ποιοτικό προφίλ του νηολογίου πριν και μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.Παρουσιάζονται και αναλύονται διεθνή στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη του κυπριακού νηολόγιου, τα ατυχήματα των κυπριακών πλοίων, τα ποσοστά κρατήσεων των πλοίων (detentions), στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησιακή σύνθεση του κυπριακού νηολόγίου, στοιχεία που αφορούν τους ναυτικούς και την ITF, κ.λ.π.Τέλος, μέσω έρευνας αναλύονται οι λόγοι προτίμησης της κυπριακής σημαίας από τους Έλληνες πλοιοκτήτες, οι αλλαγές που θα έχει το νηολόγιο λόγω της ένταξης στην ΕΕ και η ικανότητα του να συνεχίσει να προσελκύει νέους πλοιοκτήτες.
This postgraduate thesis, has as aim to examine and analyse Cyprus shipping via its growth of Cyprus shipping register, the policies that were followed for its achievement, as well as the qualitative profile of shipping register before and afterwards the integration of Cyprus in the EU. They are presented and analysed international statistical data that concern the growth of Cyprus shipping register, the accidents of Cyprus vessels, the percentages of vessels' detentions , data that concern the property composition of Cyprus shipping register, data that concern seamen and ITF, etc Finally, via research are analysed the reasons of preference of Cyprus flag from the Greek shipowners, the changes that will have the shipping register because of the integration in the EU and its faculty to continue attracting new shipowners.

masterThesis

Shipping register (EL)
Νηολόγιο (EL)
European Union (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Προφίλ (EL)
Profile (EL)


2004


2015-11-18T10:47:30Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.