Υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού στηριζόμενη στο μοντέλο του VICTOR VROOM: η περίπτωση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού στηριζόμενη στο μοντέλο του VICTOR VROOM: η περίπτωση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού Χίου (EL)

Φλατσούση, Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (EL)

Η παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», ερευνά την υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού στα ξενοδοχειακά καταλύματα του ν. Χίου σύμφωνα με τη θεωρία υποκίνησης του Victor Vroom. Η εργασία χωρίζεται σε 8 κεφάλαια όπου το καθένα διαπραγματεύεται ένα αντικείμενο προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα εργασία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, οι στόχοι του, ποιες λειτουργιές υλοποιούνται μέσα σε αυτό και τέλος πως μπορεί αυτό το τμήμα να βοηθήσει τις ξενοδοχειακές μονάδες να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται με την υποκίνηση γενικά. Δηλαδή ο ορισμός της υποκίνησης και του κινήτρου, οι δυνάμεις που υποκινούν τα άτομα να κάνουν μια πράξη, διάφορες θεωρίες υποκίνησης (χωριζόμενες σε δυο κατηγορίες της οντολογικές και τις μηχανιστικές), η υποκινητική διαδικασία, οι διάφορες κατηγορίες υποκίνησης και τέλος που βρίσκεται η υποκίνηση στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια να μελετήσουμε την άποψη του Vroom πάνω στην υποκίνηση και πιο συγκεκριμένα τη θεωρία των προσδοκιών (Expectancy Theory of Motivation). Στη συνεχεία στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αναφέρουμε στοιχειά για τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Χίο. Εδώ τελειώνει το θεωρικό μέρος της εργασίας και στα επόμενα κεφάλαια ξεκινάει το πρακτικό- εφαρμογή των όσον αναφέρθηκαν στη πράξη. Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας καθώς και στο ερωτηματολόγιο που μοιραστικέ στα ξενοδοχειακά καταλύματα του ν. Χίου. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας έτσι όπως διαμορφώνονται από τους συμμετέχοντες σε αυτή. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα όπως διαμορφώθηκαν στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εργασίας.

masterThesis

Hotels (EL)
Μοντέλο V. VROOM (EL)
Motivation of human resources (EL)
Υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού (EL)
Model of V.VROOM (EL)


2010


2015-11-19T10:35:39Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.