Διοίκηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση : ο παράγοντας της διδακτικής αμεσότητας στην επαγγελματική - τεχνική εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Διοίκηση και επικοινωνία στην εκπαίδευση : ο παράγοντας της διδακτικής αμεσότητας στην επαγγελματική - τεχνική εκπαίδευση (EL)

Μαρίνος, Ανδρέας - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Η εργασία ασχολείται με τη διοίκηση και την επικοινωνία στην εκπαίδευση. Αφού εξετά-ζει μια σειρά από βιβλιογραφικές παραπομπές που σχετίζονται με τη διοίκηση, την επικοινω-νία (λεκτική και μη λεκτική), με την αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, παρουσιάζει μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο δείγμα εκπαιδευτι-κών οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) στην Ρόδο. Στην έρευνα αυτή απαντούν οι εκπαιδευτικοί σε ένα σταθμισμένο ερω-τηματολόγιο προκειμένου να διαπιστωθεί αν ακολουθούνται από αυτούς βασικές τεχνικές, συνθήκες και συμπεριφορές που μας παραπέμπουν στον όρο ¨αμεσότητα¨ (immediacy) στην επικοινωνία. Από τα αποτελέσματα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι υπάρχει αμεσό-τητα στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών ανδρών και γυναικών κατά την διδασκαλία τους, σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη. Η αμεσότητα αυτή σύμφωνα με το ερωτηματολόγo (κλίμακα αυτοαξιολόγησης μη λεκτικής αμεσότητας εκπαιδευτικού κατά τη Διδασκαλία (Stamatis, 2013 based on Nonverbal Immediacy Scale-Self Report (NIS-S) – Richmond, McCroskey & Johnson, 2003) φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες επειδή πιθανά το περιβάλλον της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευ-σης είναι τέτοιο που δεν αφήνει τις γυναίκες να επικοινωνήσουν με μεγάλη άνεση με τους μαθητές τους. Κατά τα άλλα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα χέρια τους κατά τη διδα-σκαλία σαν εργαλείο που τους βοηθά να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία με τους μαθητές τους, ενώ αποφεύγουν να αγγίξουν τους μαθητές τους κατά την ώρα της διδασκα-λίας, πιθανά επειδή φοβούνται να μην παρεξηγηθούν από αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, χρωματίζουν τη φωνή τους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να μην φαίνεται μονότονη και βαρετή αλλά να μπορεί να τονίζει σημεία του μαθήματος και να μεταφέρει συναισθήματα-συγκινήσεις. Διατηρούν οπτική επαφή με τους μαθητές τους, αφού με αυτή μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μυνήματα από αυτούς οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα, ο ρυθμός του μαθήματος είναι καλός κ.ο.κ. Τέλος, παρά το γεγονός ότι ο χώρος της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι «απαιτητικός», οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διατη-ρούν το σώμα τους χαλαρό ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τους μαθητές τους.
The work is concerned with administration and communication in education. Thus it ex-amines a series of bibliographical references that have to do with administration, verbal and non-verbal communication and immediacy in communication between teachers and students, and presents a research project that was carried out with a large sample of teachers who work in a Technical School – education for professions in Rhodes. In this research the educational-ists respond to a questionnaire in order to reveal whether they are following the basic tech-niques, conditions and behaviours which are referred to by the term immediacy in communi-cation. From the results one may discern that with these educationalist men and women there is immediacy of communication during their teaching. This immediacy, according to the questionnaire, (Stamatis, 2013 based on Nonverbal Immediacy Scale-Self Report (NIS-S) – Richmond, McCroskey & Johnson, 2003) appears to be greater with the men than with the women, perhaps because the Technical – Vocational Education environment is such as to inhibit the women from communicating very comfortably with their students. Among other things, during the lesson the teachers use their hands as tools to help them develop non-verbal communication with their students, but they avoid touching their students during the lesson, probably because they are afraid that the students might misconstrue their action. However, they colour their voices in such a way as not to appear monotonous and boring, to emphasize points in the lesson and convey emotions and excitement. They maintain visual contact with their students since in this way they can send and receive messages from them, such as if they are following the lesson, if the rhythm of the lesson is satisfactory and so on. Finally, despite the fact that the domain of Technical – Vocational Education is demanding, the teachers try to keep their bodies relaxed in order to facilitate communication with their students

masterThesis

Διδακτική αμεσότητα (EL)
Instructional immediacy (EL)
Τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση (EL)
Διοίκηση στην εκπαίδευση (EL)
Technical - vocational education (EL)
Administration in education (EL)


2014


2015-11-19T10:49:00Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.