Στάσεις και αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών εκπαιδευτικών μονάδων για την άσκηση της εποπτείας στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Στάσεις και αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών εκπαιδευτικών μονάδων για την άσκηση της εποπτείας στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (EL)

Παπαδόπουλος, Ιωάννης - Θεόδωρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

H παρούσα έρευνα έχει σκοπό να ερευνήσει τις αντιλήψεις και στάσεις των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν οι τομείς άσκησης των εποπτικών καθηκόντων, οι λόγοι άσκησης, τα προβλήμτα/εμπόδια που συναντούν κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων, τα χαρακτηριστικά/δεξιότητες, η άσκηση πειθαρχικών κυρώσεων. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να δοθούν τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής της λειτουργίας της εποπτείας ως προς το νομικό πλαίσιο, τον τρόπο άσκησης και τους τομείς επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών.

masterThesis

Control (EL)
Διευθυντικά στελέχη (EL)
Έλεγχος (EL)
Εποπτεία (EL)
Management (EL)
Supervision (EL)


2011


2015-11-19T10:49:10Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.