Ο ρόλος της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου στην αξιολόγηση και εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Ο ρόλος της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου στην αξιολόγηση και εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος (EL)

Παραμυθιώτου-Μολφέτα, Μαρκέλλα - Αναστάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

In the educational context of preschool education, there is significant distinctiveness between preschool institutions and these of other educational grades. If contemporary preschool institute is to face the needs that emerge from the historical and social context, it has to develop educational practices, as well to provide an educational context that shall meet on the one hand social values, and on the other hand to achieve goals of quality education. Consequently, the context of the educational work is defined from the preschool curriculum, and is also secured from the pοtential of institution’ s educational personnel. Thus, the role of the Head in preschool educational institutes, is crucial for the success of the educational tasks. Leadership can contribute to some extent to the achievement of this success by supporting and promoting the culture of preschool education through curriculum’s implementation. The purpose of this study was to explore the subjective perceptions of Heads in Kindergartens for their role in the evaluation and implementation of curriculum in the school unit. The methodological tool survey used was questionnaire which contained closed and open-ended questions. The findings showed that the dimension of leaders’ role as «parent» or «parenting role» is no longer desirable or appropriate, but they have to exercise as well administrative, organizational, supportive, consultative and pedagogical role. Their role is crucial to all aspects of leadership and educational activities, as the quality of education provided, reliable decisions and a key leadership is vital, and finally lead to the development of the school.
Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μιας σχολικής μονάδας Προσχολικής Εκπαίδευσης οι ιδιαιτερότητες είναι σημαντικές έναντι των άλλων βαθμίδων. Το σύγχρονο νηπιαγωγείο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, όπως αυτές αναδύονται από το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, οφείλει το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει στα μικρά παιδιά να συνδέεται αφενός με αξιακά και κοινωνικά προτάγματα και αφετέρου να επιτυγχάνει στόχους μιας ποιοτικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου προσδιορίζεται από τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται αυτή η εκπαίδευση έχει να κάνει με τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το σχολείο. Έτσι, ο ρόλος του Προϊστάμενου/ης του Νηπιαγωγείου είναι διακριτός ως προς την επιτυχία του έργου των σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ως ένα βαθμό, από τη «διεύθυνση-ηγεσία» του Νηπιαγωγείου με την υποστήριξη και προώθηση της φιλοσοφίας της προσχολικής εκπαίδευσης μέσω του αναλυτικού προγράμματος. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των υποκειμενικών αντιλήψεων των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων για το ρόλο που διαδραματίζουν στην αξιολόγηση και εφαρμογή του ΑΠ στη σχολική τους μονάδα. Μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν πως δεν είναι πλέον επιθυμητή ή κατάλληλη η διάσταση του ρόλου τους ως «μητρικού» ή «ρόλου ανατροφής» αλλά πρέπει να ασκήσουν ρόλο διοικητικό, οργανωτικό, υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό. Ο ρόλος τους κρίνεται καθοριστικός προς όλες τις εκφάνσεις των ηγετικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, οι αξιόπιστες αποφάσεις και η καίρια καθοδήγηση – ηγεσία οδηγούν εντέλει στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας.

masterThesis

Preschool education (EL)
Leadership (EL)
Προσχολική εκπαίδευση (EL)
Ηγεσία (EL)
Curriculum (EL)
Αναλυτικό πρόγραμμα (EL)


2011


2015-11-19T10:49:11Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.