Οι επιδράσεις στην ελληνική οικονομία από την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Οι επιδράσεις στην ελληνική οικονομία από την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)

Σούλη, Αργυρώ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του επηρεασμού της ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μέσω της χρήσης στατιστικών μακροοικονομικών μεγεθών. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν ορισμένοι βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος περιλαμβάνει την παρουσίαση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει της συνθήκη της Ρώμης και του Μάστριχτ, την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τέλος, τους λόγους καθιέρωσης της Περιφερειακής Πολιτικής, του περιφερειακού προβλήματος και της δραστηριοποίησης των φορέων μέσω της οποίας ενισχύθηκε η περιφερειακή πολιτική. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας περιλαμβάνει την καταγραφή, επεξεργασίας και παρουσιάσει μακροοικονομικών μεγεθών με σκοπό της εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό επηρεασμού της ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

masterThesis

Οικονομική και νομισματική ένωση (EL)
European communities (EL)
Economic case of Greece (EL)
Ελληνική οικονομία (EL)
Economic studies (EL)


2014


2015-11-19T10:57:27Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.