Αυτοματισμοί σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Αυτοματισμοί σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (EL)

Λεφάκης, Αθανάσιος - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

The present dissertation aims at presenting the automatic control used in wwtp and examining the automation for this kind of plants.The first chapter, presents the sensors and instruments used. Main emphasis is given on the way they function and are connected. The second chapter presents briefly the PLCs, their capabilities along with their network topologies. The third chapter, comprises an analysis of what SCADA is, its usage and its capabilities. In the fourth chapter, a automation design is analysed which it is based on the design for a theoretical plant for 130,000 population. Moreover, it analyses each plant stage and the kind of equipment suitable for installation regarding the automation. The final chapter, proposes a smart software, which will be able to manage a plant more efficiently. It will be able not only to run scenarios and produce a complete database with statistical figures but will also predict and suggest solutions based on smart wizards. A small program regarding the wizards, has been created within the time limits of this dissertation.
Σκοπός της παρούσας διατριβής, είναι η παρουσίαση του αυτομάτου ελέγχου που εφαρμόζεται σε Μ.Ε.Υ.Α. καθώς και μελέτη αυτοματισμού για μία τέτοια μονάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αισθητήρες και τα όργανα που χρησιμοποιούνται, το πως λειτουργούν και συνδέονται. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση για τα PLC, τις δυνατότητές τους και τις τοπολογίες δικτύων. Το τρίτο κεφάλαιο, αφορά το SCADA. Αναλύεται το τι είναι, πώς χρησιμοποιείται και τι δυνατότητες έχει. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια μελέτη εφαρμογής αυτοματισμού, με βάση σχεδίαση μιας υποθετικής μονάδας για πληθυσμό 130.000 κατοίκων. Η πλήρης μελέτη με την διαστασιολόγιση και τους υγειονολογικούς υπολογισμούς υπάρχει στο παράρτημα της διατριβής. Αναλύεται κάθε στάδιο της μονάδας καθώς και το τι εξοπλισμός πρέπει να τοποθετηθεί, όσον αφορά τον αυτοματισμό. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μια πρόταση για ένα έξυπνο λογισμικό, που θα μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα μια μονάδα. Θα μπορεί να τρέχει σενάρια, να παράγει μια πλήρη βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία, να κάνει προβλέψεις, καθώς και να διαθέτει έξυπνους οδηγούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εδώ, και στα χρονικά πλαίσια της διατριβής, δημιουργήθηκε ένα μικρό πρόγραμμα όσον αφορά τους οδηγούς επίλυσης προβλημάτων.

masterThesis

Αυτόματος Έλεγχος (EL)
Waste Water treatment Plant (EL)
Automation (EL)
ΜΕΥΑ (EL)
Αυτοματισμός (EL)
WWTP (EL)
Process control (EL)
Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (EL)
SCADA (EL)


2004


2015-11-20T08:19:30Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.