Ενδημικά φυτά των σερπεντινικών εδαφών ως βιολογικοί δείκτες των εδαφικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και ως μέσο αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Ενδημικά φυτά των σερπεντινικών εδαφών ως βιολογικοί δείκτες των εδαφικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και ως μέσο αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών (EL)

Σωτηρόπουλος, Αντώνιος - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Τα σερπεντινικά εδάφη χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μεττάλων. Με το πέρασμα των χρόνων , μια πλούσια ενδημική χλωρίδα των εδαφών αυτών κατάφερε να συσσωρεύει υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων στο υπέργειο τμήμα της. Τα φυτά των των εδαφών αυτών, είναι φυτά που έχουν εξελιχθεί για να ζουν σε εδάφη πλούσια σε βαρέα μέταλλα. Η δυνατότητα αυτή των συγκεκριμένων φυτών να αντέχουν τις υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων, οδήγησε στη χρήση τους για αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, καθώς και για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η φυτοεπανόρθωση (η κύρια χρήση αυτών των φυτών) ρυπασμένων εδαφών και νερών με βαρέα μέταλλα, περιλαμβάνει τρεις βασικές τεχνολογίες: τη φυτοεξαγωγή, τη φυτοσταθεροποίηση και τη φυτoδιήθηση.

masterThesis

Pytostabilization (EL)
Pytofiltration (EL)
Ptoextraction (EL)
Serpentine (EL)
Σερπεντινικά (EL)
Φυτοσταθεροποίηση (EL)
Φυτοεπανόρθωση (EL)
Φυτοεξαγωγή (EL)
Φυτοδιήθηση (EL)
Pytoremediation (EL)


2005


2015-11-20T08:19:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.