Μελέτη λεκάνης απορροής ποταμού Σεδούντα του δήμου Πλωμαρίου στη νήσο Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Μελέτη λεκάνης απορροής ποταμού Σεδούντα του δήμου Πλωμαρίου στη νήσο Λέσβο (EL)

Χατζής, Ανδρέας - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Το πεδίο της παρούσας μελέτης είναι να ερευνηθούν οι μηχανισμοί ρύπανσης στη λεκάνη συλλογής του ποταμού Σεδούντα, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστική περίπτωση πολλών ελληνικών και μη περιοχών της Μεσογείου. Τα κύρια χαρακτηριστικά τέτοιων περιοχών είναι η εντατική γεωργική δραστηριότητα (πέρα από λίπανση), μικρή βιομηχανική δραστηριότητα σχετική με τα τοπικά γεωργικά προϊόντα, και τα σχετικά μικρά αστικά κέντρα που στερούνται την επαρκή υποδομή για τη διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων. Με βάση την οδηγία 2000/60 της ΕΕ εξετάζονται οι πιέσεις που ασκούνται στην λεκάνη του ποταμού Σεδούντα παράγοντες όπως εδαφολογικοί, πληθυσμού, χημικοί, μικροβιολογικοί κα.
The field of present study is to be searched the mechanisms of pollution in the basin of collection of river Sedoynta, which can be considered as characteristic case many Greek and not regions of Mediterranean. The main characteristics of such regions are the intensive agricultural activity (beyond fertilization), small industrial activity relative with the local agricultural products, and the relatively small urban centres that are deprived the sufficient infrastructure for the management of rural waste. With base the directive of 2000/60 EU are examined the pressures that are practised in the basin of river Sedoynta factors as land, population, chemical, microbiological etc.

masterThesis

Εντατική γεωργική δραστηριότητα (EL)
Μηχανισμοί ρύπανσης (EL)
Λεκάνη συλλογής του ποταμού Σεδούντα (EL)
Mechanisms of pollution (EL)
The basin of collection of river Sedoynta (EL)
Intensive agricultural activity (EL)
Σεδούντα (EL)
Sedoynta (EL)


2006


2015-11-20T08:19:32Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.