Καταγραφή και προτάσεις αξιοποίησης θδατικών πόρων του όρους Λεπέτυμνου της Νήσου Λέσβου και της ευρύτερης περιοχής αυτού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Καταγραφή και προτάσεις αξιοποίησης θδατικών πόρων του όρους Λεπέτυμνου της Νήσου Λέσβου και της ευρύτερης περιοχής αυτού (EL)

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα «Καταγραφή και προτάσειςαξιοποίησης υδατικών πόρων του όρους Λεπέτυμνου της Νήσου Λέσβου » εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» του Θεοφράστειου ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή, η απεικόνισηκαι επεξεργασία των υδρολογικών δεδομένων των λεκανών απορροής του όρους Λεπέτυμνου της Νήσου Λέσβου, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για αξιοποίηση και διαχείριση των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής αυτού, στο πλαίσιο τηςΕυρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60, λαμβάνοντας υπόψη την εκπονηθείσα Ειδική διαχειριστική μελέτη υδατικών πόρων για τη νήσο Λέσβο που εκπόνησε το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ στηριζόμενη στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού που εγκρίθηκε το 2003. Η επιλογή του όρους Λεπέτυμνου ως περιοχή μελέτης έγινε με κριτήριο ότι αποτελείτον μεγαλύτερο ορεινό όγκο της Νήσου Λέσβου με στοιχεία οροσειράς (αρκετέςκορυφές μεγάλου υψομέτρου) , του μεγάλου πλούτου των υδατικών του πόρων και της θέσης του στα όρια της μεγαλύτερης υδρολογικής λεκάνης του Νησιού (Τσικνιά) στην οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα σχετικά μεγάλο για τα μεγέθη του νησιού φράγμα. Για το σκοπό αυτό αρχικά καταγράφηκαν όλα τα απαραίτητα υδρολογικά καιγεωλογικά στοιχεία , τα στοιχεία περιβάλλοντος , οι χρήσεις γης και τα λοιπά δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να διατυπωθούν στο τελικό στάδιο οι προτάσεις αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης , που αποτελούν και το στόχο της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην συμβολή του υπό μελέτη κατασκευής φράγματοςΤσικνιά, όσον αφορά την αξιοποίηση και την περιβαλλοντική διαχείρισή του αναφορικά με το Άρθρο 4 της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 (ΟΠΥ) όπου προσδιορίζεται η δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων από τους περιβαλλοντικούς στόχους για νέες τροποποιήσεις της φυσικής κατάστασης των Υδατικών Συστημάτων και νέες ανθρώπινες δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης π.χ. φράγματα.

masterThesis

Πόροι (EL)
Λεπέτυμνος (EL)
Υδατικοί (EL)
Lepetymnos (EL)


2013


2015-11-20T08:19:34Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.