Προώθηση Βιοκαυσίμων Μεταφορών στον Ελληνικό Χώρο υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης : Το παράδειγμα της Θεσσαλίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Προώθηση Βιοκαυσίμων Μεταφορών στον Ελληνικό Χώρο υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης : Το παράδειγμα της Θεσσαλίας (EL)

Διαμαντοπούλου, Λαμπρινή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Η προσαρμογή στην κοινοτική οδηγία, η οποία αναφέρεται στην αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων από βιοκαύσιμα σε ένα ποσοστό 5.75%, μέχρι το 2010, αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας. Συνεπώς, η παραγωγή υγρών καυσίμων μεταφορών είναι ένα από τα θέματα άμεσης προτεραιότητας, καθώς και μια ευκαιρία για ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Στη διατριβή διερευνάται η πολυπλοκότητα της αλυσίδας παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων, λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκόμενων κοινωνικών και οικονομικών ομάδων, αλλά και ενός μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών παραγόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση των καταλληλότερων λύσεων για την Ελλάδα Η διαχείριση της πολλαπλότητας και της πολυπλοκότητας της προώθησης της επέκτασης αγοράς των βιολογικών καυσίμων μεταφορών αφορά όχι μόνο σε όλους τους παραπάνω παράγοντες του εφικτού, - τεχνικός, οικονομικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός, αλλά και σε διάφορες κρίσιμες διεπιφάνειες τους. Ευρέως διαδεδομένος τρόπος μελέτης τέτοιου είδους πολύπλοκων δεδομένων είναι η « ανάλυση του κύκλου ζωής» (LCA) ή «η τροποποιημένη ανάλυση του κύκλου ζωής» (MLCA) ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας. Στην εργασία αυτή θα εξεταστούν οι διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν τέτοιου είδους αναλύσεις για την λήψη αποφάσεων στον χώρο παραγωγής βιοκαυσίμων μεταφορών. Σαφή στόχο της διατριβής αποτελεί η διασφάλιση ενός αειφόρου συστήματος παραγωγής βιοκαυσίμων μεταφορών στον Ελλαδικό χώρο, με συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσης την περιφέρεια της Θεσσαλίας.

masterThesis

Αειφορία (EL)
Sustainability (EL)
Βιομάζα (EL)
Βιοκαύσιμα (EL)
Biomass (EL)
Biofuels (EL)


2008


2015-11-20T08:20:12Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.