Η προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και η Kοινή Aγροτική Πολιτική: εννοιολογικές μεταβολές και πρακτικά ευρήματα: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και η Kοινή Aγροτική Πολιτική: εννοιολογικές μεταβολές και πρακτικά ευρήματα: η περίπτωση της Ελλάδας (EL)

Νάκου, Ουρανία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Η σταδιακή συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της γεωργίας στη φύση ανέδειξε μια νέα πτυχή για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της κοινωνίας, η νέα ΚΑΠ στοχεύει στη διατήρηση μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ της ανταγωνιστικής γεωργικής παραγωγής και του σεβασμού της φύσης και του περιβάλλοντος Στην εργασία αυτή μελετάται μέσω έρευνας πρωτογενών στοιχείων και συνεντεύξεων κατά πόσο οι μεταβολές των στόχων και των πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη ΚΑΠ κατά τη τελευταία δεκαπενταετία εφαρμόστηκαν στη πράξη και πώς τις αντιλαμβάνονται οι διαχειριστές και ελεγκτές των μέτρων που εφαρμόζονται για τη τήρηση τους Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Πολλαπλή συμμόρφωση που εισήχθη για πρώτη φορά το 2005 και εφαρμόζεται ως οριζόντιο εργαλείο των δύο πυλώνων προκειμένου να οριοθετήσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΚΑΠ Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα της πολλαπλής συμμόρφωσης εξαρτάται από τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον με δεδομένο το είδος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εφαρμοσιμότητα των τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις Κανονιστικών Απαιτήσεων Διαχείρισης (ΚΑΔ) και τα πρότυπα των Ορθών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών (ΟΓΠΣ) καθώς και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου

masterThesis

Common agricultural policy (EL)
Κοινή αγροτική πολιτική (EL)
Προστασία του περιβάλλοντος (EL)
Πολλαπλή συμμόρφωση (EL)
Cross-compliance (EL)
Environmental protection (EL)


2008


2015-11-20T08:20:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.