Οι προτεραιότητες των επισκεπτών των μουσείων και η ιεράρχηση των αναγκών τους: η περίπτωση των μουσείων της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Οι προτεραιότητες των επισκεπτών των μουσείων και η ιεράρχηση των αναγκών τους: η περίπτωση των μουσείων της Μυτιλήνης (EL)

Νταμκαρέλου, Λυδία - Γεράσιμος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή έγινε προσπάθεια μέσα από ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο να εξεταστούν οι προτεραιότητες των επισκεπτών των μουσείων αναλύοντας τους τρόπους χρήσης και το είδος των αναγκών τους. Μέσα λοιπόν από μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων έγινε προσπάθεια κατανόησης όσον αφορά τις συμπεριφορές των επισκεπτών μέσα στο μουσειακό περιβάλλον. Μέσα από την εμπειρική προσέγγιση, δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθυνόταν στους επισκέπτες των μουσείων ώστε εξετάζοντάς το να μπορεί να γίνει κατανοητό το κοινό το οποίο απασχόλησε τη συγκεκριμένη έρευνα με βάση την ηλικία την εκπαίδευση και την καταγωγή του και με αυτό τον τρόπο αναλύθηκαν με ακρίβεια οι λόγοι, τα κίνητρα και οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κοινού. Συνδυάζοντας τα ποσοτικά δεδομένα με τα ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή τα σχόλια των επισκεπτών για την ευρύτερη εμπειρία της επίσκεψης στο χώρο του μουσείου, τα οποία προέκυψαν από το σύνολο των ερωτηματολογίων, έγινε κατανοητή η ιεράρχηση των αναγκών των επισκεπτών όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας. Με λίγα λόγια, έγινε διάκριση όσον αφορά τις ομάδες αναγκών και χρήσεων όπως αυτές προέκυψαν από το κοινό. Χωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις χρήσεις τις οποίες κάνει ο επισκέπτης μας, μέσα από τη διαδικασία της επίσκεψής του στο μουσείο, σε βασικές και δευτερεύουσες χρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο έγινε κατανοητό ότι ο επισκέπτης καλύπτει κάποιες βασικές ανάγκες του επισκεπτόμενος ένα μουσείο και αυτές τις σημαντικές ανάγκες τις συμπληρώνει μέσα από δευτερεύουσες χρήσεις και εμπειρίες τις οποίες τις αντιλαμβάνεται ως εργαλείο το οποίο τον βοηθά στο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και πλήρη εμπειρία από τη διαδικασία της επίσκεψης. Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί ότι μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις, στις οποίες έγινε προσπάθεια διαμόρφωσης στο χώρο του πολιτισμού γενικότερα και των μουσείων ειδικότερα, αλλά και με το εργαλείο της δημοσκόπησης, προέκυψαν τα αποτελέσματα των προτεραιοτήτων του κοινού της συγκεκριμένης μελέτης, τα οποία μπορούν μελλοντικά να λειτουργήσουν και ως εργαλείο για τη δημιουργία ενός μοντέλου μάνατζμεντ και μάρκετινγκ για τα μουσεία.
In this postgraduate thesis was attempted, through a wide theoretical framework, an examination of the museums visitors’ priorities analyzing the ways of use and the type of their needs. Therefore, through a qualitative and quantitative analysis of the data, an effort of understanding the behavior of the visitors inside of the museum environment was attempted. Through the empirical approach, a questionnaire which addressed to the museums visitors was structured, in order the audience of this particular research to be understood based on their age, their educational scale and their origin and in this way the reasons, the motives and the requirements of this particular audience was analyzed with accuracy. Combining the quantitative data with the qualitative data, namely the museums visitors’ comments for their experience of visitation in general, this resulted from all the questionnaires, the prioritization of the visitors’ needs, as it resulted from the data that has been collected, became understood. In a few words, a distinction was made regarding the group of needs and uses as they resulted from the audience. In this way, it became clear that the visitors evaluate their needs as mainly and secondary experiences, in which secondary experiences and uses are perceived from the visitors as a tool that helps them to have a complete and fulfill experience from the procedure of the visit in a museum. In conclusion, it can be said that through the theoretical approaches, which attempted configuration in the cultural field in general and in the museums in particular, but also with the survey tool, emerged the results of the priorities of the audience of this particular study, where those results in the future can operate as a tool for the structure of a marketing and management model for the museums.

masterThesis

Νέα μέσα (EL)
Ερωτηματολόγιο (EL)
Questionnaire (EL)
New media (EL)
Museum visitors (EL)
Εμπειρίες επισκεπτών (EL)
Evaluation and ranking (EL)
Αξιολόγηση και ιεράρχηση (EL)
Museums (EL)
Visitors' experiences (EL)
Επισκέπτες μουσείων (EL)
Μουσεία (EL)


2012


2015-12-16T15:15:00Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.