Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του Τύπου της περιόδου του Μεσοπολέμου στη Λέσβο: το παράδειγμα της εφημερίδας Καμπάνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του Τύπου της περιόδου του Μεσοπολέμου στη Λέσβο: το παράδειγμα της εφημερίδας Καμπάνα (EL)

Γρηγορά, Μαρία - Αντώνιος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική. (EL)

The press is the mirror of any society over the time, reflecting the everyday life, habits and lifestyle of an era. Magazines and newspapers are a unique and valuable source of information, mainly for historical and social research. A number of countries, with most significant the U.S.A. and Australia, recognizing the vital importance of the press, have already designed national projects, with main aim to collect, preserve and provide access to newspapers, by digitizing and documenting million of pages. Unfortunately, Greece, despite its rich and unique value printed document, has not yet developed a national program for preservation, publication and managing digital newspapers, by establishing a national union catalogue. Much of cultural institution, such as libraries and archives, have already digitised their significant printed or manuscript materials, but either remain unknown to public or are available only through the catalogue of each institution. This thesis, hopes to be the starting point for collection and publication of Greek printed Press. This goal, can be achieved through the cooperation of cultural institutions, which has made digitisation projects, either by the National Documentation Centre or the National Library of Greece This paper focuses on the research and recording of the press in Lesvos island, during the Greek Interwar period and come to an end with the digitisation, documentation and publication of a Myrivilis’ newspaper, named “Kampana”. This newspaper enriches the Local Press Collection of Central Public Library of Mytilene. The recording of newspapers and magazines was carried out by studying bibliography, searching the archive of Public Library of Mytilene and Mithymna, the collections of Library -Reading Room- of Agiasos, and opac of Greek libraries. The choice of suitable newspapers to be digitized was made by taking into account the results of research and following good practices for digitization. Then, based on digitization chain, the newspaper was digitised, documented and was publically accessed online. For the digitisation of the newspaper, preferred the use of digital camera instead of scanner, mainly due to the large size of item. International standards and cataloguing rules were followed for documentation, while the disposal of newspaper to public, was achieved through Public Library of Mytilene’s web site. In order to avoid users being confused, during their searching on catalogue, the selected articles appear highlighted. In this case the users avoid being lost in all pages of newspaper, trying to find out the article they are looking for. In order to operate this application, the finding of co-ordinates of pixels of all articles as well as the use of an appropriate program, were needed. It is the first digitisation project for newspapers in Greece, following all the previous steps, and it is hoped to be welcomed and implemented by other cultural institutions. This project was planned aiming mainly to appoint the information easily accessible to any research and educational purpose.
Ο τύπος αποτελεί τον καθρέφτη της κάθε κοινωνίας μέσα στο χρόνο, αντανακλώντας την καθημερινότητα, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής μιας ολόκληρης εποχής. Τα περιοδικά και κυρίως οι εφημερίδες, συνθέτουν μία μοναδική και ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών, κυρίως για ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα. Αρκετές χώρες, με κυριότερες τις Η.Π.Α και την Αυστραλία, αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία του τύπου, έχουν σχεδιάσει εθνικά προγράμματα για τη συγκέντρωση, διατήρηση και ανάδειξή του, μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εκατομμυρίων σελίδων έντυπου τύπου. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, παρά το πλούσιο και μοναδικής αξίας υλικό που υπάρχει, δεν έχει εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο για τη διατήρηση και ανάδειξη του τύπου, με τη δημιουργία ενός εθνικού συλλογικού καταλόγου. Μεγάλο μέρος πολιτιστικών φορέων, όπως βιβλιοθήκες και αρχεία, έχουν ψηφιοποιήσει σημαντικά τεκμήρια, τα οποία όμως είτε παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό είτε είναι διαθέσιμα σε μεμονωμένους καταλόγους του εκάστοτε φορέα. Η παρούσα διατριβή, ευελπιστεί να αποτελέσει το έναυσμα, για τη συγκέντρωση και ανάδειξη του ελληνικού έντυπου τύπου, μέσω της συνεργασίας των φορέων, που έχουν προβεί σε έργα ψηφιοποίησης, είτε μέσω του Ε.Κ.Τεκμηρίωσης είτε μέσω της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην έρευνα και καταγραφή του τύπου στη Λέσβο, την περίοδο του μεσοπολέμου, και ολοκληρώνεται με την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της εφημερίδας “Καμπάνα” του Σ. Μυριβήλη, η οποία εμπλουτίζει τη συλλογή τοπικού τύπου της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης. Μέσα από μελέτη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, έρευνα στο αρχείο των Δ.Β. Μυτιλήνης και Μήθυμνας και του Αναγνωστηρίου της Αγιάσου, αλλά και αναζήτηση σε αυτοματοποιημένους καταλόγους διαφόρων Βιβλιοθηκών, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή του τύπου και η επιλογή, με βάσει τους καλούς οδηγούς ψηφιοποίησης, του προς ψηφιοποίηση εντύπου. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα κατάλληλα στάδια, έγινε η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διάθεση της εφημερίδας στο κοινό. Για την ψηφιοποίηση επελέγη η φωτογράφηση, κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους της εφημερίδας, για την τεκμηρίωση ακολουθήθηκαν διεθνή πρότυπα και κανόνες καταλογογράφησης, ενώ η πρόσβασή της επιτυγχάνεται μέσω του καταλόγου της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης. Προς διευκόλυνση των χρηστών, κατά την αναζήτηση εμφανίζεται το άρθρο υπερφωτισμένο και εντός πλαισίου, ώστε να μην ψάχνουν σε όλα τα φύλλα της εφημερίδας, το άρθρο που αναζητούν. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την εύρεση των συντεταγμένων των pixels του κάθε άρθρου και τη χρήση κατάλληλου υπολογιστικού προγράμματος είτε με επεξεργασία του κάθε άρθρου, μέσω κάποιου προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, όπως π.χ. photoshop. Αντίστοιχη παρουσίαση ψηφιοποιημένης εφημερίδας, δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα στο παρελθόν και εκφράζεται η ελπίδα, να κριθεί θετικά και να εφαρμοστεί και από άλλους πολιτιστικούς φορείς, αφού πλέον με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία καθίσταται εύκολα προσβάσιμη, στη διάθεση κάθε ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου.

masterThesis

Ελληνικός Μεσοπόλεμος (EL)
Έντυπος τύπος (EL)
Τεκμηρίωση (EL)
Printed press (EL)
Εφημερίδα "Καμπάνα" (EL)
Documentation (EL)
Greek Interwar period (EL)
“Kampana” Newspaper (EL)
Digitization (EL)
Τοπικός τύπος (EL)
Ψηφιοποίηση (EL)
Local press (EL)


2013


2015-12-16T15:15:04Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.