Η επόμενη γενιά υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής στην εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Η επόμενη γενιά υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής στην εκπαίδευση (EL)

Παυλάτος, Εμμανουήλ - Γεώργιος

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία. (EL)

Οι τεχνολογικές εξελίξεις είχαν πάντα μια σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, επηρεάζοντας ακόμη και τα πιο παραδοσιακά συστήματα, όπως είναι η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη γενική αλλαγή των συνηθειών των πολιτών και τη δομή της αγοράς εργασίας, ο τομέας της εκπαίδευσης, κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, διέρχεται μια μεγάλη φάση μετασχηματισμού. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για αυτό το μετασχηματισμό είναι η εμφάνιση της νεφοϋπολογιστικής, της τεχνολογίας, που πολύ γρήγορα «εισέβαλλε» στις σχολικές τάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμορφώνοντας μεγάλο μέρος των διαδικασιών που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία και τη διοίκηση. Στην Ελλάδα, κυρίως στις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η υιοθέτηση της νεφοϋπολογιστικής στην εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, κυρίως λόγω έλλειψης μιας επίσημης πολιτικής-στρατηγικής σχετικά με την χρήση τέτοιων υπηρεσιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα αναφερθούν οι κορυφαίες λύσεις νεφοϋπολογιστικής που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται στην εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα εξεταστεί το πλαίσιο εισαγωγής υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του Π.Σ.Δ.. Τέλος θα προταθεί λύση υλοποίησης ενός μοντέλου υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής που θα μπορούσε να αναπτυχθεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Technological developments have always had a major influence on the development of industry, affecting even the most traditional systems, such as education. According to the general change of habits of citizens and the labor market structure, the education sector during the past few years, passes through a great transformation phase. One of the main factors for this transformation is the emergence of cloud computing, a technology, which very quickly "invaded" in classrooms worldwide, reshaping a great amount of the processes related to learning, teaching and administration. In Greece, mainly in the levels of primary and secondary education, the adoption of cloud computing in the educational process is still at a very early stage, mainly due to the lack of a formal policy-strategy on the use of such services in the education system. In the following chapters the top cloud computing solutions currently implemented in education worldwide, will be mentioned. The current framework for implementing cloud services in the Greek educational system will be examined. Finally there will be a proposal for a solution of implementation cloud services model that could be developed from the Greek School Network.

masterThesis

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (EL)
Cloud computing (EL)
Education (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Greek School Network (EL)
Νεφοϋπολογιστική (EL)


2015


2015-12-16T15:36:48Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.