Παιδιά στο διαδίκτυο: ανάλυση κινδύνων & μέτρα προστασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Παιδιά στο διαδίκτυο: ανάλυση κινδύνων & μέτρα προστασίας (EL)

Μαυρίκη, Πάολα Βιόλα
Κουργιαλά, Μαρία

aegean

The rapid increase of the technological achievements as well as the financially affordable broadband household access to the information society have resulted in a constant increase of the number of children who have access to the use of the internet, a fact which is directly connected with the children’s right to information. Parental supervision and co-viewing is a key factor in protecting against risk behaviors in minors. Through this role, the parent should realize that uncontrolled Internet use may place minors in situations, such as cyberbullying, inadvertent exposure to pornography and even disclosure of personal information to sexual offenders/predators. Our aim in the current paper is to investigate and analyze the possible risks to which minors are exposed while engaging in the use of the internet and examine the protective measures which the parents can apply against those internet threats. The investigation of the internet risks is being conducted under a specific age grading of the minors in two groups: children (0 to 11+ years old) and teenagers (-12 to 18 years old) with reference to the role they can play as observers, participants or actors in each type of a potential dangerous situation which they might encounter while using the internet. By realizing the risk factors and therefore developing effective parental strategies for mediating their children’s media activities, parents can help so that this internet challenge will be a pleasant, educational and safe experience for the children.
H αλματώδης αύξηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων καθώς και η ευρέως διαδεδομένη αλλά και οικονομικά προσιτή ευρυζωνική πρόσβαση των νοικοκυριών στην κοινωνία της πληροφορίας, έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχώς αυξανόμενη πορεία του αριθμού των παιδιών που έχουν πρόσβαση στη χρήση του διαδικτύου και η οποία συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα του παιδιού στην πληροφόρηση. Τα ενήλικα μέλη των οικογενειών, κυρίως οι γονείς, οι οποίοι είναι οι φορείς των πρωτογενών επιδράσεων στην καθημερινή ζωή των παιδιών, είναι αυτοί που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό καταστάσεων που ενδέχεται να θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο. Μέσα από αυτό του το ρόλο, ο γονέας θα πρέπει να κατανοήσει πως το Διαδίκτυο, παρέχοντας παράλληλα στους νέους άφθονες πληροφορίες και πόρους, φέρει και πιθανούς κινδύνους με ενδεχόμενες σοβαρές βλαβερές συνέπειες όπως, το διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε πορνογραφικό υλικό, ή η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε παιδόφιλους. Στόχος μας, στην παρούσα εργασία, είναι να διερευνήσουμε και να αναλύσουμε τους πιθανούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι ανήλικοι κατά την ενασχόληση τους με την χρήση του διαδικτύου και να εξετάσουμε τα μέτρα προστασίας, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν οι γονείς απέναντι στις διαδικτυακές αυτές απειλές. Η ανάλυση των διαδικτυακών κινδύνων, διεξάγεται με συγκεκριμένο ηλικιακό διαχωρισμό των ανηλίκων σε δύο ομάδες: παιδιά (0 έως 11+ ετών) και εφήβους (-12 έως 18 ετών) με αναφορά στον ρόλο που μπορούν να παίξουν ως παρατηρητές, συμμετέχοντες ή δρώντες, σε κάθε είδος δυνητικά επικίνδυνης κατάστασης, την οποία μπορούν να συναντήσουν κατά την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο. Με την κατανόηση των παραγόντων επικινδυνότητας, ώστε να αναπτύξουν αποτελεσματικές εγγυήσεις, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν ώστε η διαδικτυακή αυτή πρόκληση να είναι για τα παιδιά μια εμπειρία ευχάριστη, εκπαιδευτική και ασφαλής.

masterThesis

parental mediation (EL)
γονική διαμεσολάβηση (EL)
διαδικτυακοί κίνδυνοι (EL)
protection measures (EL)
harm (EL)
βλαβερές συνέπειες (EL)
minors (EL)
μέτρα προστασίας (EL)
ανήλικοι (EL)
online risk (EL)


2016-03-18


2016-07-22T13:46:15Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.