Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διδασκαλία της Ασφάλειας Υπολογιστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διδασκαλία της Ασφάλειας Υπολογιστών (EL)

Ζήκος, Αλέξανδρος
Λάμπρου, Σώζων

aegean

In the present work we use technological tools for the development of a web platform, which aims to teach computer security in primary and secondary education. Adaptive and personalized presentation of the educational content to the students/users of the application ”CyberAware”, for smart phones, is achieved. In other words, a Content Management System (CMS) is created for the users of the application. The teacher through the platform can manage the educational content and this is updated in the application of the users. The application for smart phones “CyberAware” is a research proposal to raise awareness and learning basic issues related to security and privacy in computer systems. The philosophy of this application is based on “Mobile Game Based Learning” and consists of a certain number of “Serious Educational Games”. In order to connect the application to the platform and to be updated we use the Representational State Transfer (REST) technology.
Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που στόχο έχει τη διδασκαλία της ασφάλειας των υπολογιστών σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιτυγχάνεται η προσαρμοστική και εξατομικευμένη παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου στους μαθητές/χρήστες της εφαρμογής για κινητές συσκευές «CyberAware». Με άλλα λόγια δημιουργήθηκε ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) για τους χρήστες της εφαρμογής. Ο εκπαιδευτικός μέσω της πλατφόρμας μπορεί να διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αυτό να ανανεώνεται στην εφαρμογή των χρηστών. H εφαρμογή για κινητές συσκευές «CyberAware» αποτελεί μια ερευνητική πρόταση για την ευαισθητοποίηση και την εκμάθηση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στα υπολογιστικά συστήματα. Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης εφαρμογής βασίζεται στη στρατηγική μάθησης «Μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι με τη χρήση κινητών συσκευών» (Mobile Game Based Learning) και αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό, μικρών σε διάρκεια, «σοβαρών εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Serious Educational Games)». Για τη διασύνδεση της εφαρμογής με την πλατφόρμα και την ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία Representational State Transfer (REST).

masterThesis

security (EL)
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (EL)
web platform (EL)
ασφάλεια υπολογιστών (EL)
διαδικτυακή πλατφόρμα (EL)
content management system (EL)


2017-06-27


2017-09-21T10:02:29Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.