Ανθρώπινο δυναμικό και αποτελεσματικότητα "Η περίπτωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανθρώπινο δυναμικό και αποτελεσματικότητα "Η περίπτωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ" (EL)

Μπόης, Εμμανουήλ

aegean

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της διοίκησης στην προσπάθεια για αύξηση της αποδοτικότητας κάθε οργανισμού αποτελεί η υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η υποκίνηση, κυρίως στις μέρες μας υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, κατέχει σημαντική θέση στην επιβίωση των οργανισμών είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι υποκινημένοι εργαζόμενοι είναι περισσότερο αποδοτικοί. Σημαντικό πλεονέκτημα της υποκίνησης είναι ότι βελτιώνει τις ιδιαίτερες ικανότητες των εργαζομένων, ενισχύει την πίστη και την αφοσίωσή τους προς τους στόχους του οργανισμού και εξασφαλίζει την επιθυμία για κατάκτησή τους. Με αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει θετικά τη δημιουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γενικότερα, από έρευνες παρατηρείται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποκινούνται από έναν συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων. Επίσης οι ίδιοι πιστεύουν ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης τα κίνητρα δεν χρειάζεται να είναι απαραιτήτως οικονομικά. Μέσα από τις έρευνες διαπιστώνεται ότι κίνητρα για αποδοτική εργασία αποτελούν: οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, η αξιοκρατική αξιολόγηση, η ίση μεταχείριση, ο εμπλουτισμός εργασίας καθώς και η ηθική επιβράβευση. ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη σκοπό έχει να μελετήσει το φαινόμενο της παρακίνησης και ειδικότερα να εντοπίσει τους παράγοντες που παρακινούν τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, εξετάζοντας σαν μελέτη περίπτωσης τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Συγκεκριμένα θα διερευνηθούν και θα μελετηθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: • Ποιοι παράγοντες υποκινούν και ποιοί δεν υποκινούν επαρκώς τους διοικητικούς υπαλλήλους του Οργανισμού; • Με ποιές παρεμβάσεις δύναται να βελτιωθεί η υποκίνηση των υπαλλήλων του Οργανισμού; Αρχικά, προτείνεται να γίνει ανάλυση της έννοιας παρακίνησης, των θεωριών παρακίνησης, καθώς και της παρακίνησης στον δημόσιο τομέα για την κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου, ενώ στην συνέχεια μπορεί να μελετηθεί η περίπτωση του Ε.Ο.Π.Π.Υ. για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η μέθοδος της έρευνας που ακολουθήθηκε ήταν ποσοτική, πρωτογενής έρευνα με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο συντάχθηκε από τον φοιτητή, βασιζόμενο σε ένα ερευνητικό εργαλείο που ανέπτυξαν ο Λαμπίρης και οι συνεργάτες του το 2008. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να διερευνά τις επιμέρους διαστάσεις της παρακίνησης και την επίδρασή της στην συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και την μείωση των δημόσιων εξόδων, έδειξαν ότι η λύση για τον δημόσιο τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσήλωση του δημοσίου υπαλλήλου προς τους στόχους του οργανισμού και επομένως η εμπιστοσύνη του για το παραγόμενο αποτέλεσμα, είναι να στραφεί στην τόνωση και ενίσχυση των εσωτερικών, μη οικονομικών κινήτρων.

masterThesis

incitement (EL)
Υποκίνηση (EL)
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (EL)
διοικητικοί υπάλληλοι (EL)
παράγοντες υποκίνησης (EL)
εργασιακή ικανοποίηση (EL)
human resource (EL)
work incitement (EL)
clerks (EL)


2016-02-23


2017-10-04T12:07:13Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.