Ο ρόλος της πειθαρχίας στη σχολική τάξη: οι απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ο ρόλος της πειθαρχίας στη σχολική τάξη: οι απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου (EL)

Καραμάνου, Βασιλεία

aegean

Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνώ, μέσα από τις απόψεις δέκα εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου, τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως αυτό προβλέπεται και αποτυπώνεται στα επίσημα κείμενα της κεντρικής εκπαιδευτικής εξουσίας και εφαρμόζεται στην καθημερινή σχολική πρακτική, και στην άσκηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου, στην πειθαρχία, την «τάξη» και την υπακοή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την χρονική περίοδο 2014-2015 για την συλλογή των εμπειρικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο δέκα συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς διαφορετικού φύλου και έτη υπηρεσίας, στοχεύοντας σε μια πιο σφαιρική και εις βάθος διερεύνηση του αντικειμένου της έρευνας. Η ανάλυση του υλικού κινήθηκε σε τέσσερις διαφορετικούς άξονες: Το ρόλο του σχολείου όπως αποτυπώνεται στα επίσημα κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος, το ρόλο που εφαρμόζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινή σχολική πρακτική, τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου και τις πρακτικές ή στρατηγικές που εφαρμόζουν για να επιβάλλουν την πειθαρχία ώστε να ανταπεξέλθουν στη διαχείριση της σχολικής τάξης και κατά επέκταση στον ίδιο τους το ρόλο. Όπως αποδείχτηκε μέσα από τα ερευνητικά ευρήματα ο μηχανισμός του σχολείου μέσα από ένα σύνολο κανόνων, νόμων, διαταγμάτων , μέσω δηλαδή της σχολικής νομοθεσίας, αναπτύσσει σχέσεις εξουσίας που αποσκοπούν στην υποταγή, στη συμμόρφωση, στην κανονικοποίηση συμπεριφορών, στη συγκρότηση δηλαδή πειθαρχημένων και εξουσιαζόμενων υποκειμένων. Η πειθαρχία επιβάλλεται με τον έλεγχο, την επιτήρηση και την εξέταση ενώ αποτελεί μια μέθοδο που σκοπεύει να γνωρίσει/εξουσιάσει το σώμα και να ενσταλάξει σ’ αυτό ικανότητες και δεξιότητες που θα το κάνουν οικονομικά χρήσιμο και παραγωγικό.
This particular study investigates, through the opinions of ten active Primary school teachers of Lesvos, the relationship between the regulatory framework of organization of educational activities, as provided for and reflected like official documents of the central educational authority and applied in everyday school practice, and the practice of students of Primary school, In discipline,<<order>> and obedience. The survey took place the period 2014-2015,for the collection of empirical data were performed totally ten interviews by teachers of different sex and years of service, aiming at a more comprehensive and in-depth investigation of the research object. Analysis of the material focused on four different axes: The role of the school as reflected in the official documents of the educational system, the role that apply teachers in everyday school practice, the main difficulties encountered in the exercise of their education project, and practices or strategies implemented to impose discipline to cope with the management of the classroom and by extension in their own role. As proven through research, school mechanism finds through a set of rules, laws, decrees, through school legislation develops power relations aimed at subordination, compliance at normalization behaviors, the formation of disciplined and subordinated subjects. The discipline is imposed by the inspection, supervision and examination, while is a method that aims to know/dominate the body and instilling to it abilities and skills that will make it economically useful and productive.

masterThesis

Κοινωνικοποίηση (EL)
Σχέσεις εξουσίας (EL)
Σχολική νομοθεσία (EL)
Πειθαρχία (EL)
Δημοτικό σχολείο (EL)


2015-06-17


2017-10-23T09:37:05Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.