Χαρακτηρισμός της κατάστασης διατήρησης και πρόταση συντήρησης οστεολογικού υλικού από την ανωμειοκαινική ανασκαφή στη θέση Κερασιά Ευβοίας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Characterization of the preservation condition and conservation proposal of osteological material from the late miocene excavation of Kerassia Euboea. (EL)
Χαρακτηρισμός της κατάστασης διατήρησης και πρόταση συντήρησης οστεολογικού υλικού από την ανωμειοκαινική ανασκαφή στη θέση Κερασιά Ευβοίας. (EL)

Μούση, Μαρία

aegean

The present thesis documents the preserving condition as well as the proposal for conservation of ten osteological samples from the Late Miocene excavation of Kerassia, Euboea. The samples originate from Hipparia. Determination of preserving condition is done macroscopically, microscopically as well as by chemical analysis in XRF and SEM-EDS. Initially, macroscopic and microscopic observation provides the first picture of bone preserving condition. Then, with XRF a first picture is taken of the chemical composition of the bones and the geological matrix that surrounds them (crust and soil). Finally, with SEM-EDS the most detailed microscopic observation follows, and then the search for basic chemical elements detected by the XRF, for the qualitative and quantitative determination of the chemical elements from which the bones and the geological material that surround them were composed, in order to determine the way bones were fossilized, as also the chemical elements from which they were composed, both themselves and the crust, and they should be taken into account when determining their conservation methodology. Finally, after testing and bibliographic research, proposals have been put forth for the interventional and preventive conservation of the samples as well as suggestions for further research and cleaning tests.
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την κατάσταση διατήρησης αλλά και την πρόταση συντήρησης δέκα οστεολογικών δειγμάτων από την ανωμειοκαινική ανασκαφή της Κερασιάς Ευβοίας. Τα δείγματα προέρχονται από ιππάρια. Ο προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης γίνεται μακροσκοπικά, μικροσκοπικά καθώς και με χημικές αναλύσεις σε XRF και SEM-EDS. Αρχικά η μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση δίνουν μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση διατήρησης των οστών. Στη συνέχεια με το XRF λαμβάνεται μια πρώτη εικόνα για τη χημική σύσταση των οστών και του γεωλογικού υλικού που τα περιβάλλει (κρούστα και χώμα). Τέλος, με το SEM-EDS ακολουθεί αρχικά η πιο λεπτομερής μικροσκοπική παρατήρηση και στη συνέχεια η αναζήτηση των βασικών χημικών στοιχείων που ανιχνεύθηκαν από το XRF με σκοπό τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των χημικών στοιχείων από τα οποία αποτελούνται τα οστά και το γεωλογικό υλικό που τα περιβάλλει ώστε να προσδιοριστεί ο τρόπος απολίθωσής των οστών αλλά και τα χημικά στοιχεία από τα οποία αποτελούνται, τόσο τα ίδια όσο και η κρούστα, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας συντήρησής τους. Τέλος, ύστερα από δοκιμές και βιβλιογραφική έρευνα δίνονται κάποιες προτάσεις για την επεμβατική και προληπτική συντήρηση των δειγμάτων καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και δοκιμές καθαρισμού.

masterThesis

XRF σε απολιθωμένα οστά (EL)
SEM-EDS analysis of fossil bones (EL)
Απολιθωμένα οστά Κερασιάς Ευβοίας (EL)
Conservation proposal of fossil bones (EL)
SEM-EDS σε απολιθωμένα οστά (EL)
Πρόταση συντήρησης απολιθωμένων οστών (Κερασιά Ευβοίας) (EL)
Χαρακτηρισμός κατάστασης διατήρησης απολιθωμένων οστών (Κερασιά Ευβοίας) μέσω αναλύσεων (EL)
Fossil bones of Kerassia Euboea (EL)
XRF analysis of fossil bones (EL)
Characterization of the preservation condition of fossil bones (Kerassia Euboia) through analyzes (EL)


2017-05-15


2017-10-23T09:58:37Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.