Ευρωπαϊκές γλωσσικές πολιτικές και γλωσσικές δεξιότητες/ικανότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυρωπαϊκές γλωσσικές πολιτικές και γλωσσικές δεξιότητες/ικανότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων (EL)

Νικολάου, Δήμητρα

aegean

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου", υπό την εποπτεία του Λέκτορα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιωάννη Γαλαντόμου. Η εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τις Ευρωπαϊκές γλωσσικές πολιτικές και τις γλωσσικές δεξιότητες/ικανότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία δομήθηκε πάνω σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, αντίστοιχους με τα κεφάλαια: Ευρωπαϊκή Ένωση, γλωσσική πολιτική, γλωσσικές ικανότητες/ δεξιότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων και τέλος, "Ευρώπη 2020". Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία εκτενής και αναλυτική προσέγγιση της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μία σύντομη προσέγγιση των θεωριών της ενοποίησης και συγκεκριμένα την επεξήγηση των όρων: ομοσπονδισμός, νέο-λειτουργισμός και διακυβερνητισμός. Η πορεία της ΕΕ, από της θεώρηση ως υπερεθνικής εξουσίας τον 14ο αι., την διακήρυξη του Schuman, τις Συνθήκες της Ρώμης, οι οποίες πραγμάτωσαν το παραπάνω όραμα και η διαμόρφωση της σημερινής ΕΕ έπονται στην παρούσα εργασία.Εν συνεχεία, επιχειρείται ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα προς την οικονομική και οικονομική ενοποίηση και έπονται πληροφορίες για την ΕΕ σήμερα, όπως κράτη-μέλη και επίσημες γλώσσες. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με εκτενή παρουσίασή τους και οι βασικές Συνθήκες της διαμόρφωσης της ΕΕ ολοκληρώνουν το κεφάλαιο. Το επόμενο κεφάλαιο τιτλοφορείται "γλωσσική πολιτική" και αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης του συγκεκριμένου και συναφών με την εργασία όρων στο πλαίσιο της ΕΕ. Έτσι, ορίζονται οι: γλωσσική πολιτική, ενήλικος- ενηλικιότητα, διά βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Ακολουθεί μία εκτενής χρονολογική καταγραφή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής ανά περιόδους (1957-1976, 1976-1992, 1992- 2000, 2000- σήμερα). Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα προγράμματα Ευρυδίκη, Leonardo da Vinci, Grundtvig, ERASMUS+, τα οποία αποτελούν Ευρωπαϊκά προγράμματα στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη Διά βίου Μάθηση.Το τρίτο κεφάλαιο ως αφετηρία έχει του ενήλικες εκπαιδευόμενους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα μοντέλα εκπαίδευσης και τα κίνητρα και εμπόδια στη μάθησή τους, συνεχίζει στους εκπαιδευτές ενηλίκων και καταλήγει στα πλαίσιο βασικών ικανοτήτων. Αναλύονται οι οχτώ βασικές ικανότητες, όπως ορίστηκαν από το Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά το πρόγραμμα "Ευρώπη 2020": Η Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική στην Εκπαίδευση Ενήλικων.

masterThesis

Ευρωπαϊκές γλωσσικές πολιτικές (EL)
Adult education (EL)
Language skills (EL)
Εκπαίδευση ενηλίκων (EL)
Γλωσσικές δεξιότητες (EL)
European linguistic policies (EL)


2017-07-18


2017-10-31T13:29:15Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.