Περιβαλλοντική διαχείριση της διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Περιβαλλοντική διαχείριση της διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς (EL)

Αποστολόπουλος, Δημήτριος

aegean

Τα ρέματα έχουν συχνά επικριθεί για τις αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους. Tο είδος και η βαρύτητα των επιπτώσεων ενός ρέματος συνδέονται με το μέγεθος και τα υλικά κατασκευής του, καθώς και με τα χαρακτηριστικά της υδρολογικής λεκάνης του. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων από την διευθέτηση και λειτουργία ενός ρέματος, απαιτείται, όπως και για κάθε τεχνικό έργο, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), η οποία περιλαμβάνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εκπονείται πριν από το έργο. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η ολοκληρωμένη εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο από την διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς, όσο και από τη μελλοντική του λειτουργία. Αρχικά πραγματοποιείται σύντομη αναφορά στο θεσμό των ΜΠΕ, ιστορική εξέλιξη του θεσμού, μέθοδοι και κατηγορίες ανάλυσης, όπως και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια του ρέματος, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του καθώς και η χωροχρονική εξέλιξή του μέσα στη πόλη. Επίσης αναλύονται παραδείγματα αποκατάστασης ρεμάτων όχι μόνο από την Αττική αλλά και από τον διεθνή χώρο. Σε επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται το έργο της διευθέτησης με τεχνικά στοιχεία όπως επίσης ο στόχος και η αναγκαιότητα του έργου. Ακολούθως γίνεται περιγραφή της ευρύτερης περιοχής των έργων με ιστορικά στοιχεία, περιγραφή του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τέλος γίνεται ειδική αναφορά στα θέματα που αντιμετωπίζει η ΜΠΕ του έργου διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς, στη συνέχεια γίνεται αναλυτική εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων ανά περιβαλλοντικό παράγοντα και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης. Με την εργασία πεδίου και τις προσωπικές παρατηρήσεις στα πλαίσια της μελέτης, έγινε δυνατή η καταγραφή των αλλαγών και των μέτρων που λαμβάνονται, καταβλήθηκε προσπάθεια να μελετηθούν και αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του έργου στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους, στη χλωρίδα και πανίδα και γενικότερα αυτές που συντελούν στην οποιαδήποτε υποβάθμιση του οικοσυστήματος, τόσο στην περιοχή των έργων όσο και στα κατάντη. Από τη διερεύνηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων καταγράφονται όσοι δεν τηρήθηκαν και τέλος, προτείνονται μέτρα διαχείρισης για τη σωστή και ολοκληρωμένη λύση των εντοπισμένων και αναμενόμενων προβλημάτων από την κατασκευή και λειτουργία του τεχνικού έργου.

masterThesis

Environmental (EL)
Impacts (EL)
Ρέμα (EL)
Περιβαλλοντική (EL)
Stream (EL)
Επίπτωση (EL)


2017-05-12


2017-11-01T11:50:07Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.