Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τουριστική εκπαίδευση στη Ρόδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τουριστική εκπαίδευση στη Ρόδο (EL)

Χαραλάμπους, Ελένη

aegean

Η εργασία αυτή αναλύει τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική εκπαίδευση στο νησί της Ρόδου. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια του τουρισμού. Δίνεται ο ορισμός του τουρισμού και περιγράφεται ο τουρισμός στην Ελλάδα. Επίσης, περιγράφονται κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τουρισμό όπως είναι η τουριστική εποχικότητα, ο βιώσιμος τουρισμός, η βιώσιμη ανάπτυξη, τα τουριστικά κίνητρα, το τουριστικό προϊόν και η τουριστική αγορά. Ακόμη αναλύεται η έννοια της τουριστικής ανάπτυξης, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη σημασία καθώς και τα στάδια της τουριστικής ανάπτυξης και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις επιπτώσεις που έχει ο τουρισμός, οι οποίες χωρίζονται σε οικονομικές, σε κοινωνικές και σε περιβαλλοντικές. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της τουριστικής εκπαίδευσης και περιγράφεται η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη Ρόδο. Περιγράφεται το νησί της Ρόδου, η ιστορία της και ο τουρισμός της. Αναλύεται η τουριστική κίνηση στο νησί της Ρόδου καθώς και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υπάρχουν στο νησί. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου. Ειδικότερα παρουσιάζονται η προβληματική της έρευνας, οι στόχοι, το εργαλείο και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαδικασία της έρευνας. Η έρευνα αφορά την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου και πραγματοποιήθηκε στους φοιτητές της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας με τη μορφή πινάκων και σχεδιαγραμμάτων.

masterThesis

Τουριστική εκπαίδευση (EL)
Sustainable tourism development (EL)
Rhodes (EL)
Tourist education (EL)
Ρόδος (EL)
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (EL)


2017-06-06


2017-11-30T13:27:57Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.