Οι επιπτώσεις της Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης στη διοίκηση και τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Οι επιπτώσεις της Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης στη διοίκηση και τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (EL)

Κεφαλάς, Δημοσθένης

aegean

Unquestionably, the community of teachers is bound to come up against a set of externally imposed institutional changes, alterations that are derived from the respective educational leadership. Notably, especially over the last decade education systems internationally are subjected to a state of profound restructuring. By taking into consideration the above and in particular in the context of the current economic crisis, this thesis attempts to analyze the consequences of the recent Greek budget crisis that affects both the administration and operation of secondary education. Concurrently, special emphasis is attributed in the correlation of the economic crisis in the educational field and especially in the depiction of the specific changes in the environment of the Greek Secondary Education. Emphasis is also given to the description and analysis of actual structural changes in secondary school level, high school, and vocational education mainly as regards the four years’ period from 2010 to 2013. What is more, this study is focusing on the issue of financing education especially during the economic crisis while it is trying to illuminate the crucial question of teachers’ training. Conclusively, through collation and processing of secondary bibliographic data corresponding conclusions are being exported.
Αναμφισβήτητα, η κοινότητα των εκπαιδευτικών είναι αναγκασμένη να έρχεται αντιμέτωπη με ένα σύνολο εξωτερικά επιβαλλόμενων μεταβολών θεσμικού χαρακτήρα, αλλαγών δηλαδή προερχόμενων από την εκάστοτε εκπαιδευτική ηγεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς υπόκεινται σε μια κατάσταση εκ βάθρων αναδιάρθρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δη μέσα στο περιβάλλον της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αναλύσει τις συνέπειες της πρόσφατης Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης τόσο σε ό,τι άπτεται της διοίκησης, όσο και της λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον συσχετισμό της οικονομικής κρίσης με το εκπαιδευτικό πεδίο και ειδικά στην αποτύπωση των συγκεκριμένων αλλαγών στο περιβάλλον της Ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δίνεται βαρύτητα στην περιγραφή και ανάλυση των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν συντελεσθεί σε επίπεδο Γυμνασίων, Λυκείων αλλά και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο στη διάρκεια της περιόδου 2010-2014. Παράλληλα, η παρούσα μελέτη αναλύει εκτενώς το θέμα της χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης, ειδικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα επιχειρεί να φωτίσει και το καίριας σημασίας ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Καταληκτικά, μέσω της συρραφής και της επεξεργασίας των δευτερογενών βιβλιογραφικών δεδομένων εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα.

masterThesis

Χρηματοδότηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (EL)
Structural Change in Secondary Education (EL)
Financing of Secondary Education (EL)
Διαρθρωτικές αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EL)
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (EL)
Ελληνική Δημοσιονομική Κρίση (EL)
Teachers’ Training (EL)
Greek Financial Crisis (EL)


2017-03-09


2017-12-12T07:22:03Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.