Μελέτη αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας ενός πληροφοριακού συστήματος τηλεκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μελέτη αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας ενός πληροφοριακού συστήματος τηλεκπαίδευσης (EL)

Αβραμίδης, Αβραάμ

aegean

In the present study, we tried to explore the reliability and the availability of an informative system for e-Learning programs. Despite the difficulties we met, during the search of our study data, we achieved in creating a basis of data with regard to the number of breakdowns and the time of repair of each part which interested us. Based on these facts, we chose three policies of maintenance for the implementation of our research:  Maintenance with restoration of the breakdown without dispensable spare parts.  Precautionary maintenance with constantly dispensable spare parts.  Precautionary maintenance with constantly dispensable spare parts and addition of a spare computer part offering internet services. For the calculation of the system availability, we used Markov’s chains of continuous time for each one of the aforementioned scenarios and we concluded at which scenario the maximum availability corresponds. Using the method of faults trees, we calculated the possibility for the appearance of the undesirable event of our study, which is the interruption of the eLearning program. Finally, we estimated the reliability of the system for every single one scenario and we determined the average time of the system function till its first breakdown for each one of the above-mentioned three scenarios.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθήσαμε να μελετήσουμε την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα ενός πληροφοριακού συστήματος τηλεκπαίδευσης. Αν και συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες στην εύρεση των στοιχείων που αναζητούσαμε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων για τον αριθμό βλαβών αλλά και τους χρόνους επισκευής κάθε εξαρτήματος που μας ενδιέφερε. Βασισμένοι σε αυτά τα γεγονότα, επιλέξαμε τρεις πολιτικές συντήρησης, για να υλοποιήσουμε την μελέτη μας:  Συντήρηση με αποκατάσταση βλάβης χωρίς διαθέσιμα ανταλλακτικά.  Προληπτική συντήρηση με πάντα διαθέσιμα ανταλλακτικά.  Προληπτική συντήρηση με πάντα διαθέσιμα ανταλλακτικά και προσθήκη εφεδρικού εξαρτήματος με παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Για να υπολογίσουμε τη διαθεσιμότητα του συστήματος, κάναμε χρήση των αλυσίδων Markov συνεχούς χρόνου, για καθένα από τα παραπάνω σενάρια, και καταλήξαμε σε ποιο σενάριο αντιστοιχεί η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Με τη μέθοδο των δέντρων σφαλμάτων υπολογίσαμε την πιθανότητα να συμβεί το ανεπιθύμητο γεγονός της μελέτης μας, που είναι η διακοπή της τηλεκπαίδευσης. Τέλος, εκτιμήσαμε την αξιοπιστία του συστήματος για καθένα από τα τρία σενάρια, αλλά και προσδιορίσαμε τον μέσο χρόνο λειτουργίας του συστήματος μέχρι την πρώτη του βλάβη για κάθε σενάριο

masterThesis

Availability (EL)
Faults trees (EL)
Informative system (EL)
E-Learning programs (EL)
Διαθεσιμότητα (EL)
Τηλεκπαίδευση (EL)
Δέντρα σφαλμάτων (EL)
Reliability (EL)
Αξιοπιστία (EL)
Πληροφοριακό σύστημα (EL)


2017


2017-12-12T07:39:33Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.