Μελέτη δομημένου περιβάλλοντος των νηπιαγωγείων της Ρόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Μελέτη δομημένου περιβάλλοντος των νηπιαγωγείων της Ρόδου (EL)

Τερζοπούλου, Ελένη

aegean

Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά τη μελέτη δομημένου περιβάλλοντος των νηπιαγωγείων της Ρόδου. Αρχικά, γίνεται στο κείμενο μια γενική περιγραφή για την έννοια του περιβάλλοντος και στη συνέχεια παρατίθενται διάφοροι ορισμοί για αυτή καθώς το περιβάλλον είναι μια πολυδιάστατη έννοια η οποία περικλείει ποικίλες ερμηνείες και διαστάσεις. Στη συνέχεια, αναλύονται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αειφόρος Ανάπτυξη και διάφορες διαστάσεις τους, ως έννοιες και όροι συναφείς με το περιβάλλον. Ακόμη, σημειώνονται οι κατηγορίες του περιβάλλοντος, καθώς η έντονη παρουσία των τεχνητών στοιχείων στο περιβάλλον οδηγεί σε διαχωρισμούς του συνολικού περιβάλλοντος του ανθρώπου σε κατηγορίες και υποσύνολα. Το δεύτερο κεφάλαιο, σχετίζεται με το σχολικό χώρο και το περιβάλλον. Πρώτα όμως, γίνεται αναφορά στο χώρο γενικότερα, δίνονται κάποιοι ορισμοί για αυτόν και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υλική διάσταση του χώρου σε συνδυασμό με το παιδί και την αγωγή που μπορεί να λάβει μέσα από τον υλικό χώρο. Εκτενής αναφορά γίνεται για τη σημασία που έχει ο χώρος για τον άνθρωπο γενικότερα αλλά και στα πλαίσια εργασίας και στις πόλεις ειδικότερα. Εγγράφονται ακόμα τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές διαστάσεις του χώρου καθώς και η σημασία του χώρου για το παιδί συγκεκριμένα στα πλαίσια κατοικίας και σχολείου. Στη συνέχεια, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το χώρο, και παρατίθενται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που έγιναν κατά καιρούς από διάφορους επιστήμονες για αυτόν. Ξεχωριστό κεφάλαιο αναφέρεται στο σχολικό χώρο καθώς αποτελεί το ζωτικό πλαίσιο, όπου διαμορφώνεται η προσωπικότητα του παιδιού και επιτελείται το έργο της αγωγής. Στο τελευταίο κομμάτι του θεωρητικού μέρους, αναφέρονται εκτενώς οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό χώρο. Τέλος, παρατίθεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας με θέμα τη μελέτη του δομημένου περιβάλλοντος των νηπιαγωγείων της Ρόδου, η μεθοδολογία έρευνας, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι περιορισμοί της έρευνας καθώς και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση.

masterThesis

Environmental Education (EL)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (EL)
Constructional environment (EL)
School space (EL)
Δομημένο περιβάλλον (EL)
Σχολικός χώρος (EL)


2017


2017-12-22T07:57:27Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.