Η κοινωνική διάσταση του εγκλεισμού των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων μέσα στα Κέντρα Κράτησης. Μελέτη περίπτωσης ΚΕΠΥ Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Η κοινωνική διάσταση του εγκλεισμού των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων μέσα στα Κέντρα Κράτησης. Μελέτη περίπτωσης ΚΕΠΥ Λέσβου (EL)

Τσιτσαράκη, Παρασκευή

aegean

The present research deals with the social dimension of the unconventional incoming immigrants and refugees imprisonment in the Custody Centers. Specifically, it focuses on the Custody Center at Moria in Lesvos, as a case study. This center started to function on the basis of “standards” posed by the legislation of N.3907/2011. The research took place during 2014-2015, when immigration flows towards the Lesvos Island were characterized as out of control and non-manageable. In order to collect experimental data, twelve interviews have been accomplished. Each one of them derived from different subject categories, aiming at a globular and thorough investigation of the research target. Material analysis has developed towards five different axes: the economic involvement concerning the Custody Center, the custody modes of application, the Non Government Organizations role, the self-managed hospitality open site, PIKPA Mytilene, and finally the Community of Citizens contribution. As it has been proved through research finds, the mechanism of these “waste” people imprisonment in the Moria Custody Center evolves a multidimensional network of relations (economic, social, professional, humanitarian, etc) which is represented in the local community of Lesvos.
Η παρούσα έρευνα μελετά την κοινωνική διάσταση του εγκλεισμού των παράτυπα εισερχομένων μεταναστών και προσφύγων μέσα στα Κέντρα Κράτησης. Ειδικότερα εστιάζει στην μελέτη περίπτωσης του Κ. Κ. που λειτουργεί στην περιοχή της Μόριας Λέσβου, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του στη βάση των «πρότυπων» προδιαγραφών που τέθηκαν με την ψήφιση του Ν.3907/2011. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για την χρονική περίοδο 2014-2015, κατά την οποία οι μεταναστευτικές ροές στο νησί της Λέσβου, χαρακτηρίστηκαν ως ανεξέλεγκτες και μη διαχειρίσημες. Για την συλλογή των εμπειρικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο δώδεκα συνεντεύξεις από διαφορετικές κατηγορίες υποκειμένων, στοχεύοντας σε μια πιο σφαιρική και εις βάθος διερεύνηση του αντικειμένου της έρευνας. Η ανάλυση του υλικού στηρίχθηκε προς πέντε διαφορετικούς άξονες: τις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από το Κ.Κ., τις πρακτικές εφαρμογής της κράτησης, τον ρόλο των ΜΚΟ, τον αυτοδιαχειριζόμενο ανοιχτό χώρο φιλοξενίας του ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης και τέλος την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών. Όπως αποδείχτηκε μέσα από τα ερευνητικά ευρήματα ο μηχανισμός του εγκλεισμού αυτών των «περιττών» ανθρώπων, μέσα στο Κ.Κ. της Μόριας, αναπτύσσει γύρω του ένα πολυδιάστατο πλέγμα σχέσεων (οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, ανθρωπιστικών κ.α.) το οποίο και αποτυπώνεται μέσα στην τοπική κοινωνία της Λέσβου.

masterThesis

Κοινωνία των πολιτών (EL)
Κέντρα κράτησης (EL)
Εγκλεισμός (EL)
Παράτυπη μετανάστευση (EL)
Εθελοντισμός (EL)


2015-06-17


2018-01-23T12:02:21Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.