Απόψεις μαθητών/τριών για τις συνθήκες ολικής άνεσης στο σχολικό κτιριακό περιβάλλον: συγκριτική μελέτη μεταξύ γυμνασίου και λυκείου Ιαλυσού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Απόψεις μαθητών/τριών για τις συνθήκες ολικής άνεσης στο σχολικό κτιριακό περιβάλλον: συγκριτική μελέτη μεταξύ γυμνασίου και λυκείου Ιαλυσού (EL)

Βασιλάκης, Κυριάκος

aegean

School buildings form points of reference associated with education, citizenship procedures and learning purposes. Contemporary concepts about them are dominated by an anthropocentric approach, connected to social and cultural traits of individuals and the environment as well. Within this context, a study of environmental conditions in school buildings seems to be significantly interesting in order to highlight the problems and needs that probably exist and finally to formulate suggestions for the optimization of their design. Current thesis investigates total comfort conditions in two separate school buildings and postulates recommendations for energy saving through appropriate interventions. In this way, educational edifices could improve their performance and take advantage of environmental and climate conditions, for the benefit of their users and also the environment. During this comparative study, opinions of pupils about total comfort conditions in Middle School and High School of Ialysos were recorded, while simultaneously humidity and temperature were monitored in classrooms for a period of approximately three months, as part of the experimental research. The results of the conducted survey proved that school buildings lack of appropriate functional layout and efficient energy planning, mainly due to their construction era. This leads to not acceptable total comfort conditions for the students, thus causing negative impacts to their performance and knowledgeability. It has been also proven that school buildings consume significant amount of energy to sustain appropriate conditions, with severe environmental and financial implications. Furthermore, there are issues with the adequacy and quality of necessary equipment. The interventions proposed for school facilities, contribute to the improvement of their environmental behavior. Moreover, a generally improved school ambience has positive effects for the students and the teachers as well, in the fields of health, work, performance, feelings and also to their educational and social success.
Το σχολικό κτίριο αποτελεί είναι ένα σημείο αναφοράς το οποίο ταυτίζεται με το σκοπό της εκπαίδευσης, τις διαδικασίες αγωγής και τα περιεχόμενα της μάθησης. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τα εκπαιδευτικά κτίρια κυριαρχούνται από ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, οι οποίες συνδέονται με τα κοινωνικά και πολιτισμικά γνωρίσματα των ατόμων αλλά και του περιβάλλοντος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών που διαμορφώνονται στα σχολικά κτίρια ώστε να επισημανθούν τα προβλήματα και οι ανάγκες που πιθανόν υπάρχουν και τελικά να διατυπωθούν προτάσεις για τη βελτιστοποιήση του σχεδιασμού των σχολικών μονάδων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνώνται οι συνθήκες ολικής άνεση σε δύο σχολικά κτίρια και προτείνονται τρόποι επέμβασης, για εξοικονόμηση ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, τα κτίρια της εκπαίδευσης αλλάζουν συμπεριφορά και εκμεταλλεύονται τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες, προς όφελος των χρηστών τους, αλλά και του περιβάλλοντος. Στη συγκριτική μελέτη, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των απόψεων των μαθητών για τις συνθήκες ολικής άνεσης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Ιαλυσού, ενώ ταυτόχρονα διεξήχθη πειραματική έρευνα με μετρήσεις της υγρασίας και της θερμοκρασίας για ένα χρονικό διάστημα τριών περίπου μηνών στους υπό μελέτη χώρους. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα σχολικά κτίρια κυρίως λόγω του χρόνου κατασκευής τους, δεν έχουν σωστή λειτουργική διαρρύθμιση και ενεργειακό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μη αποδεκτές συνθήκες ολικής άνεσης για τους μαθητές, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στην ικανότητα μάθησης αλλά και στην επίδοση των μαθητών. Αποτέλεσμα είναι ότι σχολικά κτίρια καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας για να εξασφαλιστούν οι προβλεπόμενες συνθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και οικονομικές επιβαρύνσεις. Επιπλέον υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην επάρκεια και την ποιότητα του εξοπλισμού. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια, συμβάλλουν στην βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς τους. Όμως το γενικότερο βελτιωμένο σχολικό περιβάλλον αναμένεται ότι επιδρά και επηρεάζει θετικά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς σε τομείς όπως η υγεία, η εργασία, η επίδοση, τα συναισθήματα αλλά και στην ακαδημαϊκή και στην κοινωνική επιτυχία των μαθητών.

masterThesis

Total comfort (EL)
School buildings (EL)
Εξοικονόμηση ενέργειας (EL)
Σχολικά κτίρια (EL)
Energy saving (EL)
Ολική άνεση (EL)


2016-06-16


2018-01-24T13:32:32Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.