Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των φυσικών επιστημών από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤhe use of ICT in science classes from primary school teachers (EL)
Η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των φυσικών επιστημών από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL)

Μέτσκα, Παρασκευή

aegean

Οι έρευνες που μελετούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των ΦΕ είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ΤΠΕ στο μάθημα των ΦΕ. Ειδικότερα, επιδιώκει να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ, τις επιμορφωτικές τους ανάγκες σχετικά με τη βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών από τις απόπειρες ένταξης των ΤΠΕ στα μαθήματα των ΦΕ. Για τις ανάγκες της έρευνας διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 126 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Αναλύθηκαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Προσδιορίστηκαν οι συχνότητες των κατηγοριών των απαντήσεων των εκπαιδευτικών. Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ, προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν αναπτυγμένη την ικανότητα να χρησιμοποιούν ΤΠΕ στις ΦΕ σε μέτριο επίπεδο, χρησιμοποιούν κυρίως υπολογιστή, προτζέκτορα και εκτυπωτή, και αξιοποιούν τις ΤΠΕ για παραγωγή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού και για πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου να εξηγήσουν ένα θέμα. Όμως, η χρήση των ΤΠΕ από τους ίδιους τους μαθητές προκειμένου να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν έρευνα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες σχετικά με τη βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ, η ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε να αποτυπωθούν οι αντιλήψεις τους για τον τρόπο εκμάθησης της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ, την επιμόρφωση σε θέματα χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ και τα εμπόδια και οφέλη από τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ. Προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν μάθει μόνοι τους να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και δεν έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των ΦΕ. Το σημαντικότερο εμπόδιο που υπέδειξαν οι εκπαιδευτικοί για τη χρήση ΤΠΕ στα μαθήματα ΦΕ ήταν οι ελλιπείς υποδομές των σχολείων ενώ θεωρούν ότι το κυριότερο όφελος από τη χρήση ΤΠΕ είναι η καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές των φαινομένων των ΦΕ. Όσον αφορά τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών από τις αποτελεσματικές απόπειρες ένταξης ΤΠΕ στα μαθήματα ΦΕ, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε δραστηριότητες με τη χρήση προσομοιώσεων καθώς επίσης και σε δραστηριότητες που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των μαθητών. Η εργασία ολοκληρώνεται με σχολιασμό των αποτελεσμάτων και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

masterThesis

Primary education (EL)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Φυσικές επιστήμες (EL)
Natural sciences (EL)
ΤΠΕ (EL)
ICT (EL)


2017-01-30


2018-02-01T12:05:45Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.