Στάσεις-απόψεις φοιτητών/τριων για τη συμβουλευτική και τη μιντιακά διαμεσολαβούμενη συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπάιδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτάσεις-απόψεις φοιτητών/τριων για τη συμβουλευτική και τη μιντιακά διαμεσολαβούμενη συμβουλευτική στην τριτοβάθμια εκπάιδευση (EL)

Πολυχρόνη, Κατερίνα

aegean

Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη των στάσεων και απόψεων των φοιτητών/τριών προς την Κατά Πρόσωπο Συμβουλευτική, και τη μιντιακά διαμεσολαβούμενη Συμβουλευτική σε σύγχρονη προφορική επικοινωνία, συγκεκριμένα τη Συμβουλευτική μέσω τηλεδιάσκεψης και τη Συμβουλευτική μέσω Εικονικών Κόσμων. Ένα δείγμα 1080 (333 άντρες και 747 γυναίκες) φοιτητών/τριών Ελληνικών Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συμμετείχε στην έρευνα. Η έρευνα ήταν ποσοτική και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες Attitudes Towards Seeking Professional Help- A Shortened Form (Fisher and Farina, 1995), Face-to-face Counselling Attitudes Scale (FCAS) (Rochlen και συνεργάτες, 2004) καθώς και προσαρμοσμένες κλίμακες της αρχικής Online Counselling Attitudes Scale (OCAS) (Rochlen και συνεργάτες, 2004) για την αξιολόγηση της Συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης και μέσω εικονικών κόσμων. Yποθέσεις της έρευνας αποτέλεσαν ότι θα υπάρξουν διαφορές στάσεων και απόψεων για τις τρεις μορφές Συμβουλευτικής, όπως και διαφορές διαφυλικές και ηλικιακές. Η ανάλυση των δεδομένων με Friedman έδειξε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στις στάσεις και απόψεις των φοιτητών/τριών ανάμεσα στις τρεις μορφές Συμβουλευτικής, με θετικότερη στάση προς την Κατά Πρόσωπο Συμβουλευτική. Επίσης, βρέθηκαν διαφυλικές διαφορές με τις γυναίκες να έχουν θετικότερη στάση προς τη λήψη ψυχολογικής βοήθειας και την Κατά Πρόσωπο Συμβουλευτική. Μέσω του κριτηρίου Mann-Whitney δεν βρέθηκαν διαφυλικές διαφορές στις απόψεις και στάσεις για τη Συμβουλευτική μέσω Τηλεδιάσκεψης και μέσω Εικονικών Κόσμων. Μέσω του κριτηρίου Kruskal Wallis βρέθηκε ότι τα άτομα άνω των τριάντα έχουν θετικότερη στάση προς τη λήψη ψυχολογικής βοήθειας, θετικότερη στάση προς την Κατά Πρόσωπο Συμβουλευτική και τη Συμβουλευτική μέσω τηλεδιάσκεψης σε σύγκριση με νεαρότερα άτομα. Τέλος, διερευνήθηκαν παράγοντες/χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής και βρέθηκε ότι η Συμβουλευτική μέσω Εικονικών Κόσμων φαίνεται να προσφέρει αυξημένη αίσθηση ανωνυμίας και μειωμένο στίγμα.

masterThesis

Συμβουλευτική (EL)
Κατά πρόσωπο συμβουλευτική (EL)
Face to face counselling (EL)
Διαδικτυακή συμβουλευτική (EL)
Telecounselling (EL)
Counselling (EL)


2016-07-15


2018-02-16T13:17:09Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.