Ρομποτική συσκευή πρόβλεψης και καταγραφής κυματισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ρομποτική συσκευή πρόβλεψης και καταγραφής κυματισμού (EL)

Περιστέρης, Χρήστος

aegean

Sea waves are being studied by many research teams and foundations. Major efforts are being made to monitor, predict, measure their size and study their behavior. There are several wave recording methods with differences but also similar features. Their common feature is the use of sensors that works and collects data according to its own operating principle. The use of sensors and the processing of data require the creation of models that provide all the necessary information, processed, in their final form so that they are offered immediately and reliably. To achieve reliable models, we develop appropriate algorithms are constructed which they evaluate and select from a large set of data those that are necessary for a specific study. With these tools we will build a wave prediction and recording system that with the selection of sensors, the modeling and the use of appropriate algorithms for programming, we will provide all the data for recording and predicting the waves in one region.
Τα θαλάσσια κύματα αποτελούν αντικείμενο μελέτης από πολλές ερευνητικές ομάδες και ιδρύματα. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες που έχουν σα σκοπό την παρακολούθηση, την πρόβλεψη, το μέγεθος και την συμπεριφορά τους. Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι καταγραφής κυματισμού με διαφορές μεταξύ τους αλλά και παρόμοια χαρακτηριστικά. Το κοινό τους στοιχείο είναι η χρήση αισθητήρων που ο καθένας όμως λειτουργεί και συλλέγει δεδομένα σύμφωνα με τη δική του αρχή λειτουργίας. Η χρήση αισθητήρων και η επεξεργασία δεδομένων απαιτούν τη δημιουργία μοντέλων που παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, επεξεργασμένες , στην τελική τους μορφή, έτσι ώστε να προσφέρονται άμεσα και με αξιοπιστία . Για την επίτευξη αξιόπιστων μοντέλων κατασκευάζονται κατάλληλοι αλγόριθμοι που αξιολογούν και επιλέγουν από ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων εκείνα που είναι απαραίτητα για κάποια συγκεκριμένη μελέτη. Με αυτά τα εργαλεία θα κατασκευάσουμε ένα σύστημα πρόβλεψης και καταγραφής κυματισμού που με την επιλογή των αισθητήρων, την δημιουργία μοντέλων και την χρήση των κατάλληλων αλγορίθμων για τον προγραμματισμό του θα παρέχουμε όλα τα στοιχεία για την καταγραφή και πρόβλεψη των κυμάτων σε μία περιοχή.

masterThesis

Κυματισμός (EL)
Ρομποτική (EL)
Καταγραφή (EL)
Waves (EL)
Robotics (EL)
Sea (EL)


2017-02-22


2018-03-22T10:59:19Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.