Βέλτιστες πρακτικές για την αναμόρφωση της διαδικασίας Πρακτικογράφησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒέλτιστες πρακτικές για την αναμόρφωση της διαδικασίας Πρακτικογράφησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. (EL)

Κυριάκου, Νεκτάριος

aegean

Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε και προσεγγίστηκε η αναμόρφωση μιας σύνθετης επιχειρησιακής διαδικασίας του ελληνικού Δημόσιου Τομέα, της παραγωγής και τήρησης των Πρακτικών του ελληνικού Κοινοβουλίου, κάτω από το πρίσμα των αρχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκε το παρόν, αλλά και το παρελθόν της διαδικασίας αυτής στη Βουλή των Ελλήνων, με περιγραφή της AS-IS διαδικασίας, ενώ στο διεθνές πεδίο, έγινε μια λεπτομερής καταγραφή του σκηνικού, με την μελέτη χαρακτηριστικά σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων από Κοινοβούλια του κόσμου, αλλά και διεθνείς Οργανισμούς (IPU, ECPRD, ΟΟΣΑ, INTERSTENO, IPRS, Ευρωπαϊκή Ένωση). Η ανάγκη για την αλλαγή, αλλά και η καταγραφή βασικών παραμέτρων της ήδη χρησιμοποιούμενης ημιαυτόματης διαδικασίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο, έγινε δυνατή μέσα από τη μελέτη ερωτηματολογίου προς το σύνολο των Πρακτικογράφων και των Στενογράφων του Οργανισμού, με χαρακτηριστικά θετικά και ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Οι αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πλαισιώνουν την προτεινόμενη λύση σε ένα σύγχρονο πλαίσιο επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής αναφοράς (reference architecture), ως μια ισχυρή πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού, με κύρια εφαρμογή του στο digital supply chain του κύριου προϊόντος του Οργανισμού. Η πολυπλοκότητα αυτής της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία έχει στο ένα άκρο τον ήχο της ομιλίας της Συνεδρίασης και περνάει από όλα τα Θεσμικά προβλεπόμενα στάδια επεξεργασίας, μέχρι τη διάθεσή του, στο άλλο άκρο, Open Linked Big Datasets, σε πολίτες και επιχειρήσεις, χρειάζεται μια ευέλικτη διαδικασία αλλαγής και για το σκοπό αυτό προτάθηκε ένα σύγχρονο end-to-end (E2E) σχεδιαστικό πλαίσιο, το οποίο και επεκτείνει τις ευρύτερα γνωστές BPR αρχές του ανασχεδιασμού. Ο πρώτος στόχος αυτής της αλλαγής είναι η παραγωγή μιας ανοικτής και μηχαναγνώσιμης όψης των Πρακτικών σε «σχεδόν πραγματικό χρόνο». Για την επίτευξή του προτείνεται η πολλαπλή είσοδος κειμένου, από βέλτιστο πλήθος Πρακτικογράφων (experts και non-experts), μέσα από την υλοποίηση ενός προγράμματος πληθοπορισμού, το οποίο θα επεκταθεί και σε άλλα τμήματα της διαδικασίας αναμόρφωσης. Η επιλογή και ανάπτυξη του multiple sequence alignment αλγόριθμου, της οντολογίας και της προσαρμογής του κατάλληλου XML προτύπου αναπαράστασης είναι ένα υποσύνολο στόχων ενός τέτοιου προγράμματος. Η διαδικασία που προτείνεται έχει επιπλέον το στόχο της ενίσχυσης της γλωσσικής τεχνολογίας στη χώρα. Η Βουλή των Ελλήνων έχει τη δυνατότητα να γίνει, μέσα από την υλοποίηση της αλλαγής, ο κεντρικός φορέας για την ενίσχυση της αναπαράστασης της ελληνικής γλώσσας στους υπολογιστές και έτσι να «εξάγει» τεχνολογία σε πολίτες, Ιδρύματα και Οργανισμούς της Ελλάδας. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της παραγωγής και διάθεσης των Πρακτικών, θα ευθυγραμμίσει το Κοινοβούλιο με την διεθνή τάση και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος επιταγή, για τη σύνδεση των Ευρωπαικών, αλλά και διεθνών νομικών κειμένων σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα ελεύθερης και πλήρους έρευνας, ελέγχου και λογοδοσίας, σε έναν συνεχώς διογκούμενο σημασιολογικό ιστό. Η παρουσία της εκεί είναι πλέον μια βασική επιταγή της Δημοκρατίας.

masterThesis

Πρακτικά (EL)
Κοινοβούλιο (EL)
Transcription (EL)
Bpr (EL)
Αναμόρφωση (EL)
Parliament (EL)


2018-02-23


2018-04-17T12:53:11Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.