Οι εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό κλάδο την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Employment relations in the banking sector in the period of prolonged economic recession. (EL)
Οι εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό κλάδο την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης (EL)

Λαμπρινάκος, Παύλος
Lamprinakos, Pavlos

aegean

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η αποτελεσματική διαχείριση των εργασιακών σχέσεων είναι θέμα ευαίσθητο και καθοριστικό για την πορεία τους. Για να τελεσφορήσει, όμως, προϋποθέτει την κατανόηση, μέσα από την εμπεριστατωμένη γνώση, των παραγόντων που παρεμβαίνουν και συμβάλουν στη διαμόρφωση της ροής και εξέλιξής τους. Η μελέτη των εργασιακών σχέσεων καταδεικνύει την αλληλεπίδραση ποικίλων παραγόντων οι οποίοι προέρχονται από διάφορα επιστημονικά πεδία, κυρίως της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Αυτό καθιστά το πεδίο στο οποίο λειτουργούν και αναφέρονται πολύπλευρο, σύνθετο και πολυδύναμο. Διερχόμενοι μία περίοδο οικονομικής ύφεσης όπου οι επιχειρηματικοί στόχοι, οι ευκαιρίες και οι δράσεις είναι συνεχώς αναπροσαρμοζόμενες, μελετήσαμε τις εργασιακές σχέσεις στην περίοδο της παρατεταμένης ύφεσης, υπό το πρίσμα δύο πλαισίων: της κουλτούρας και του κλίματος. Εστιάσαμε στον Τραπεζικό κλάδο θεωρώντας ότι είναι ο πλέον ευαίσθητος, αφού επηρεάστηκε από τα αρχικά, ήδη, στάδια της κρίσης και την παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Επικεντρωθήκαμε σε παράγοντες που επηρεάζουν τα προαναφερθέντα πλαίσια, όπως είναι: οι προσωπικές διαστάσεις των εργαζομένων στις τράπεζες, η εργασιακή πραγματικότητα την περίοδο της παρατεταμένης ύφεσης και οι ικανότητες της ανώτατης διοίκησης. Μέσα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, μελετήσαμε θεωρίες και έρευνες αναφορικά με τους υπό εξέταση παράγοντες που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις. Στην συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της ποσοτικής έρευνας, με χρήση ερωτηματολογίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων του κλάδου (έρευνα ειδικού πληθυσμού). Με την χρήση ενδεδειγμένων εργαλείων μέσω στατιστικών μεθόδων προχωρήσαμε σε μετρήσεις, εξαγωγή και αποτύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση των εν λόγω παραγόντων στις εργασιακές σχέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν τις ερευνητικές μας υποθέσεις που τέθηκαν για την εξέταση των πλαισίων της κουλτούρας και του κλίματος και πως αυτά τελικά επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις.
In modern businesses, the effective management of labor relations is a sensitive and decisive issue for their progress. The implementation of this management requires understanding, through in-depth knowledge, of the actors involved and contributing to the shaping of their flow and evolution. The study of labor relations demonstrates the interaction of various factors coming from various fields of science, mainly psychology and sociology. This composes the field in which they operate and refer as multifaceted, complex and multipurpose. Through a period of economic recession where business goals, opportunities and actions are constantly redefining, we have studied labor relations by the view of the two components of culture and climate. We focused on the Banking sector, considering it to be the most sensitive, since it was affected by the initial, already, stages of the crisis. We have focalized on factors that affect the above frameworks, such as: the personal expectations of bank employees, the working reality during the prolonged economic recession and the capabilities of upper management. Through Greek and international bibliography review, we have studied theories and researches regarding the factors under consideration that affect labor relations. Thereinafter, we used the method of quantitative research, using a questionnaire, on a representative sample of employees in this sector (survey of a special population). With the use of proper tools through statistical methods we measured, extracted and plotted conclusions considering the impact of these factors on labor relations. The results of the survey partly confirmed our research assumptions concerning the contexts of culture and the climate and in which way they ultimately affect labor relations during the period of prolonged economic recession. Keywords: labor relations, industrial relations, employment relations, culture, climate, economic recession, bank, intra-banking relations.

masterThesis

Κλίμα (EL)
Bank (EL)
Κουλτούρα (EL)
Ενδο-τραπεζικές σχέσεις (EL)
Οικονομική ύφεση (EL)
Labor relations (EL)
Τράπεζα (EL)
Culture (EL)
Εργασιακές σχέσεις (EL)


2018-03-30


2019-01-16T10:19:53Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.