Αξιοποίηση του διαδικτύου αντικειμένων στην εκπαίδευση STEM

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αξιοποίηση του διαδικτύου αντικειμένων στην εκπαίδευση STEM (EL)

Κόσσυβας, Ιωάννης
Γαϊτάνης, Φώτιος

aegean

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία παρου σιάζει τη χρήση της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things , ΙοΤ ) για την υποστήριξη της εκπαίδευσης επιστημονικών πεδίων STEM. Στόχος της είναι να διερευνήσει, σε θεωρητικό επίπεδο, τη χρήση τεχνολογιών ΙοΤ στην Δευτεροβάθμια Εκπα ίδευση σε τεχνολογικές προκλήσεις αλλά και να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα , ώστε μετά την υλοποίησ ή της, να καταγράψει τις αντιλήψεις των μαθητών γύρω από το STEM . Για να το πετύχει αυτό , δημιουργήθηκε μια σειρά μαθημάτων με αντικείμενο την κατασκευή ενός έξυπνου σπιτιού , μέσω της χρήσης του μικροεπεξεργαστή Arduino . Τα μαθήματα είχαν συνολική διάρκεια 18 διδακτικών ωρών και πραγματοποιήθηκαν σε 4 σχολεία, 1 γυμνάσιο και 3 ΕΠΑΛ. Συμμετείχαν συνολικά 71 μαθητές, 26 από τη Γ ́ Γυμνασίου και 18 από τη Β ́ και 27 από τη Γ ́ ΕΠΑΛ. Η επίδρασ η των μαθημάτων στους μαθητές ήταν θετική, τους ενεργοποίησε και τους έκανε να αλλάξουν, σε ικανοποιητικό ποσοστό, στάση απέναντι από STEM.
his postgraduate thesis presents the use of Internet of Things technology to support STEM scientific field training. Its aim is to explore, on a theoretical level, the use of IoT technologies in Secondary Education in technological challenges, as well as to create an educational activity so that after its implementation it will record students perceptions about STEM. To achieve this, a series of courses on the construction of an intelligent home was created through the use of the Arduino microprocessor. The courses covered a total of 18 teaching hours and took place in 4 schools, 1 Gymnasium and 3 Technical High Schools (EPAL). There were a total of 71 students, 26 from the third grade of Gymnasium and 18 from the second and 27 from the 3rd grade of EPAL. The effect of the lessons on students was positive, triggered them and made them change, at a satisfactory rate, opinions about STEM.

masterThesis

Διαδίκτυο των Αντικειμένων (EN)
Έξυπνο σπίτι (EN)
Education (EN)
Εκπαίδευση (EN)
STEM (EN)
IoT (EN)


2018-09-28


2019-01-24T09:09:35Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.