Αξιολόγηση της απόδοσης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα και εκτίμηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα επιμέρους στάδια της επεξεργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Αξιολόγηση της απόδοσης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα και εκτίμηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα επιμέρους στάδια της επεξεργασίας (EL)

Κουτσού, Όλγα

aegean

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή δεδομένων από τις ΜΕΛ στην Ελλάδα για την αξιολόγηση της απόδοσής τους και η εφαρμογή ενός μαθηματικού μοντέλου για την εκτίμηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που προέρχονται από τα επιμέρους στάδια επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και την ενεργειακή ζήτηση της μονάδας για την πενταετία 2011-2015. Στην Ελλάδα μέχρι το 2016 λειτουργούσαν 235 ΜΕΛ, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μεσαίας δυναμικότητας. Μελετήθηκαν 128 ΜΕΛ ως προς τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες εφαρμόζουν δευτεροβάθμια επεξεργασία, με τις 100 από αυτές να εμφανίζουν ποσοστό μείωσης BOD μεγαλύτερο του 90%. Τη μεγαλύτερη παροχή έχει η Ψυτάλλεια (συνεισφέρει το 51,7% της συνολικής παροχής των 128 ΜΕΛ) και η Θεσσαλονίκη (συνεισφέρει το 11,4% της συνολικής παροχής των 128 ΜΕΛ), οι οποίες έχουν επίσης τις μεγαλύτερες τιμές ημερήσιου φορτίου BOD εισερχόμενων λυμάτων με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες ΜΕΛ. Όλες οι ΜΕΛ στην Ελλάδα λειτουργούν σε μεγάλα θc κι αν λάβουμε υπόψη τις θερμοκρασίες στην Ελλάδα είναι σίγουρο ότι κάνουν νιτροποίηση. Στην Ελλάδα ο συνήθης τρόπος διάθεσης ιλύος είναι σε ΧΥΤΑ, ενώ μόνο δύο ΜΕΛ (Ψυτάλλεια και Θριάσιο) εφαρμόζουν καύση κι ένας μικρός σχετικά αριθμός ΜΕΛ διαθέτει την ιλύ στο έδαφος για γεωργική χρήση. Όσον αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων των απαιτήσεων συμμόρφωσης βάση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, τα 2/3 σχεδόν από τις περίπου 150 ΜΕΛ για τις οποίες έχουν καταχωρηθεί στοιχεία, ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια των απαιτήσεων συμμόρφωσης για BOD, COD, SS την πενταετία 2011-2015. Για τις 128 ΜΕΛ οι μέσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι 1836,9 tn CO2e/d, 0,227 kg CO2e/PE.d, 82,8 kg CO2e/PE.year και 1,31 kg CO2e/m3. Οι άμεσες εκπομπές συνεισφέρουν κατά 66,2% και οι έμμεσες κατά 33,8% στις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Με δεδομένο ότι οι μέσες ημερήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά κάτοικο είναι 0,227 kg CO2e/PΕ.d, προέκυψε αναλογικά η συνεισφορά των υπόλοιπων 92 ΜΕΛ, για τις οποίες δεν υπήρχαν πλήρη δεδομένα για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε κάθε μια από αυτές. Οι 92 ΜΕΛ συνεισφέρουν αναλογικά στις ημερήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 381,7 tn CO2e/d. Οι συνολικές ημερήσιες εκπομπές από 220 ΜΕΛ υπολογίζονται σε 2218,6 tn CO2e/d. (Για τις υπόλοιπες 15 ΜΕΛ δεν έχει καταχωρηθεί κανένα στοιχείο και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη). (Τα δεδομένα για τις ΜΕΛ στην Ελλάδα ελήφθησαν από την ιστοσελίδα http://astikalimata.ypeka.gr )

masterThesis

Wastewater treatment plants Greece (EL)
Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Ελλάδα (EL)
Greenhouse gas emissions (EL)
CO2 equivalent (EL)
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (EL)
Ισοδύναμο CO2 (EL)


2017


2019-04-15T13:24:20Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.