Χρόνιος πόνος και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρόνιος πόνος και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις (EL)

Κολοκούρας, Νικόλαος

aegean

Chronic illnesses, especially chronic musculoskeletal disorders, are the most common cause of chronic pain in the last decades around the world. Chronic pain is described as an unpleasant perceptual sensation that is affected by biological features and is formed by extracorporeal factors that are related to emotions, experiences, cognitive ability, and socio-cultural characteristics of patients. Purpose: The purpose of this research is to investigate the effect of chronic pain on patients with musculoskeletal problems at biological, social, psychological level and its correlation with their quality of life. In addition to the above, the relationship between a physician and a patient is also considered. Method: The research was conducted using qualitative research tools in patients with chronic pain as a result of musculoskeletal disorders. As a research tool for conducting the research, the semi-structured interview was selected. Material: The survey was carried out using the non-probability sampling method, following the snowball technique. The number of respondents is composed of 12 people. Results: The results of the research have highlighted the importance of the biological, psychological and social parameters of pain as they create a particularly remarkable and complex mechanism that contributes to the formation and perception of pain by the subjects of the research. Conclusions: The experience of chronic pain should be discussed as a multifactorial and time-varying issue that receives influences from different and contemporary interdependent fields. Chronic pain through the functioning of the nervous system escapes from the narrow frameworks of a sensory perception which defined as involuntary, passive and independent of the individual's experiences, perceptions and social environment.
Οι χρόνιες ασθένειες και ειδικότερα οι χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν την πιο συχνά εμφανιζόμενη αιτία χρόνιου πόνου κατά τις τελευταίες δεκαετίες ανά τον κόσμο. Ο χρόνιος πόνος περιγράφεται ως μια δυσάρεστη αντιληπτική αίσθηση που επηρεάζεται από βιολογικά χαρακτηριστικά και διαμορφώνεται από εξωσωματικούς παράγοντες που συσχετίζονται με τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, τη γνωστική ικανότητα, και τα κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Σκοπός: Αντικείμενο της παρούσης έρευνας, αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης του χρόνιου πόνου στους ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα, σε βιολογικό, κοινωνικό, ψυχολογικό επίπεδο καθώς και η συσχέτιση του με τη ποιότητα ζωής τους. Συμπληρωματικά με τα προηγούμενα εξετάζεται και η σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή. Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων σε ασθενείς με χρόνιο πόνο ως απόρροια των μυοσκελετικών παθήσεων. Ως ερευνητικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της έρευνας, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Υλικό: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της μη πιθανοτικής δειγματοληψίας, χρησιμοποιώντας για την επιλογή των υποκειμένων, συνδυαστικά τη δειγματοληψία σκοπιμότητας και τη δειγματοληψία χιονοστιβάδας. Ο αριθμός των ερωτώμενων υποκειμένων αποτελείται από 12 άτομα. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σημαντικότητα των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων του πόνου καθώς δημιουργούν έναν ιδιαιτέρως αξιόλογο και πολύπλοκο μηχανισμό που συντελεί στη διαμόρφωση και αντίληψη του πόνου από τα υποκείμενα της έρευνας. Συμπεράσματα: Η εμπειρία του χρόνιου πόνου αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό και ευμετάβλητο κατά το χρόνο ζήτημα που επηρεάζεται από διαφορετικά και σύγχρονος αλληλοεξαρτώμενα πεδία. Ο χρόνιος πόνος μέσω της λειτουργίας του νευρικού συστήματος ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια μιας αισθητήριας αντίληψης που ορίζεται ως ακούσια, παθητική και ανεξάρτητη από τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και το κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου.

masterThesis

ποιότητα ζωής (EL)
chronic pain (EL)
pain experience (EL)
ποιοτική έρευνα (EL)
χρόνιος πόνος (EL)
musculoskeletal disorders (EL)
βίωμα του πόνου (EL)
qualitative research (EL)
μυοσκελετικές παθήσεις (EL)
quality of life (EL)


2018-09-19


2019-08-08T05:39:45Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.