Όψεις της άρνησης στο Κοράνι: παρουσίαση και ανάλυση της άρνησης στο κείμενο του Κορανίου και σύγκριση με την άρνηση στην προϊσλαμική Αραβική, την κλασική Αραβική και τη σύγχρονη πρότυπη Αραβική γλώσσα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΌψεις της άρνησης στο Κοράνι: παρουσίαση και ανάλυση της άρνησης στο κείμενο του Κορανίου και σύγκριση με την άρνηση στην προϊσλαμική Αραβική, την κλασική Αραβική και τη σύγχρονη πρότυπη Αραβική γλώσσα (EL)

Σιγούρου, Αγγελική

aegean

The purpose of this thesis is to study aspects of negation in the Quranic text and to compare them with negation in Pre-Islamic Arabic, Classical Arabic and Modern Standard Arabic. For this purpose, the core instances of the distribution of negative particles, conjunctions and nouns were documented and described, as they appear in the Quran as well as in pre-Islamic texts and Modern Standard Arabic. Additionally we take a brief look at negation in modern dialects and especially in the variety of Hijaz. The negative particles, conjunctions and nouns examined were لَا/la:, لَمْ/lam, لَنْ/lan,لَيْسَ /laysa,مَا/ma:,لَمَّا/lamma:, إِنْ/ʾin, لاَتَ/la:ta, غَيرْ/ġayr, بَلْ/bal and عَدَمُ/ʿadamu. According to the historical development of negation in Arabic language and the comparison between the main periods of the language, we conclude that there are negative structures which appear and other which do not appear in all these periods. It is also concluded that from a significantly large body of negative particles, conjunctions and nouns, we result to a very restricted usage of structures expressing negation in the modern dialects.
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη όψεων της άρνησης στο κείμενο του Κορανίου και η σύγκρισή τους με την άρνηση στην Προϊσλαμική, στην Κλασική και στη Σύγχρονη Πρότυπη Αραβική. Για τον σκοπό αυτόν, καταγράφηκαν και περιγράφηκαν οι κυριότερες περιπτώσεις κατανομής αρνητικών μορίων, συνδέσμων και ουσιαστικών όπως εμφανίζονται στο Κοράνι, καθώς και σε υλικό της προϊσλαμικής περιόδου και της Σύγχρονης Πρότυπης Αραβικής, με επιπλέον μια σύντομη αναφορά στην εμφάνιση της άρνησης στις σύγχρονες διαλέκτους και ιδιαιτέρως στη γλωσσική ποικιλία του Χιτζάζ. Στην εργασία, εξετάστηκε η χρήση των εξής αρνητικών μορίων, συνδέσμων και ουσιαστικών: لَا/la:, لَمْ/lam, لَنْ/lan,لَيْسَ /laysa,مَا/ma:,لَمَّا/lamma:, إِنْ/ʾin, لاَتَ/la:ta, غَيرْ/ġayr, بَلْ/bal και عَدَمُ/ʿadamu. Από την ιστορική εξέλιξη της άρνησης στην αραβική γλώσσα και τη σύγκριση μεταξύ των κυριότερων γλωσσικών περιόδων, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις δομών άρνησης που εμφανίζονται και άλλες που δεν εμφανίζονται σε όλες τις περιόδους. Συμπεραίνεται επίσης ότι από ένα ιδιαιτέρως ευρύ σύνολο αρνητικών μορίων, συνδέσμων και ουσιαστικών, καταλήγουμε σε μια πολύ περιορισμένη χρήση δομών που σήμερα εκφράζουν την άρνηση στις σύγχρονες διαλέκτους.

masterThesis

Άρνηση (EL)
Arabic Language (EL)
Negation (EL)
Αραβική γλώσσα (EL)
Κοράνι (EL)
Quranic Text (EL)


2017-09-26


2019-08-23T12:27:27Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.