Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων από τις προσφυγικές ροές στην πόλη της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Αποτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων από τις προσφυγικές ροές στην πόλη της Μυτιλήνης (EL)

Κατσούλη, Αναστασία

aegean

Το ζήτηµα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων έχει λάβει στις µέρες µας ανησυχητικές διαστάσεις και συγκαταλέγεται στα µείζονα περιβαλλοντικά προβλήµατα παγκοσµίως, ιδιαίτερα όσον αφορά στις αναπτυγµένες οικονοµικά κοινωνίες, όπου η παραγωγή αυτών ολοένα και αυξάνεται προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο. Με τη προσφυγική κρίση του 2015 στη Λέσβο δημιουργήθηκαν δύο κέντρα φιλοξενίας στη περιοχή της Μόριας και του Καρά Τεπέ. Εκτιμάται πως από αυτά τα κέντρα φιλοξενίας το 2015 πέρασαν 596,919 πρόσφυγες, το 2016 ο αριθμός τους έφτασε 96,869 άτομα και το 2017 ο αριθμός τους μειώθηκε σε 12,795 πρόσφυγες . Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση της παραγωγής στερεών και υγρών αποβλήτων ανά πρόσφυγα και ημέρα στα κέντρα φιλοξενίας της Μόριας και Καρά Τεπέ τη περίοδο Μάιος 2016 έως και Απρίλιο 2017 . Για το σκοπό αυτό θεωρήθηκε ως έτος ελέγχου το έτος 2014 όπου παρατηρούνταν ελάχιστες προσφυγικές ροές και μέσα από τις διακυμάνσεις του πληθυσμού για τα δυο έτη αξιολογήθηκε σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν οι πρόσφυγες στη παραγωγή αποβλήτων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν για τις δυο περιόδους μελέτης μας από την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) για την καταγραφή του μόνιμου πληθυσμού στη Δ/Ε Μυτιλήνης, τον ΕΟΤ Μυτιλήνης για τη καταγραφή της τουριστικής κίνησης, το γραφείο κίνησης ΧΥΤΑ για τις ημερήσιες ποσότητες απορριμμάτων στη Δ/Ε Μυτιλήνης και των δυο κέντρων φιλοξενίας , τη ΜΕΛ Μυτιλήνης για τη καταγραφή των παροχών εισόδου λυμάτων ανά ημέρα και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη καταγραφή των διανυκτερεύσεων των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας. Με μια μέση παραμονή προσφύγων 5,025 άτομα την ημέρα τη περίοδο Μάιος 2016-Απρίλιος 2017 στα κέντρα φιλοξενίας , η συνεισφορά τους στη παραγωγή απορριμμάτων υπολογίστηκε ίση με 1,463 τόνους ανά έτος ή 4 τόνους περίπου την ημέρα ενώ η συνεισφορά τους στη παραγωγή λυμάτων υπολογίστηκε ίση με 427,508 κυβικά μέτρα ανά έτος ή 1.20 κυβικά μέτρα περίπου την ημέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πρόσφυγες παράγουν 0.88±0.50 kg απορριμμάτων την ημέρα , τιμή στατιστικά μικρότερη από εκείνη των κατοίκων για τους οποίους η ΜΠΑ ανερχόταν σε 1.42±0.16 kg/άτομο και ημέρα το έτος 2014. Μεγάλη διακύμανση παρατηρείται στη μοναδιαία παραγωγή λυμάτων όπου τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο πρόσφυγας παράγει 231±116 L λυμάτων ανά ημέρα ενώ ο κάτοικος παράγει 191±25 L λυμάτων ανά ημέρα το έτος 2014. Η στατιστική επεξεργασία έδειξε πώς δεν υπάρχει στατιστική διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων λυμάτων που παράγουν κάτοικοι και πρόσφυγες.

masterThesis

λύματα (EL)
wastewater (EL)
ΜΠΑ (EL)
refugees (EL)
Lesvos (EL)
πρόσφυγες (EL)
solid waste (EL)
απορρίμματα (EL)


2018-06


2019-09-25T08:12:11Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.