Σχεδιασμός και κατασκευή βάσης κινητού για μοτοσυκλέτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός και κατασκευή βάσης κινητού για μοτοσυκλέτα (EL)

Χαβδούλας, Λεωνίδας

aegean

Technological development and the growing needs of modern society have led to the creation of a wide range of products to meet the actual needs of consumers. New products that are designed and created should have clear competitive advantages that differ from existing ones in order to gain market establishment. In this thesis, the purpose was to create a mobile phone base for a motorcycle that would be differentiated from ones that are already sold in terms of its characteristics and functions and would fill the gaps that all available others could not fill. The process followed for the creation of the base was lengthy and consisted of several stages until it was completed. Initially there was the conceptualization of the idea that was followed by an extensive market research to identify and record the characteristics of competition and also to diagnose the associate gap in the market. It was particularly important to recognize the need in the market, to take into account all the factors that may play a role and to precisely define the specifications of the product to be designed. The definition of the specifications was followed by the first designs, dealing with solutions to each constraint, evaluated and the design of the three concepts begun. The original drafts of the concept were in the form of sketches, and after a better definition of each of them, a second series of more complete designs was created. Following the assessment of the concept, it was selected the one that covered the original specifications more closely and in a better way and the detailed design began. At this stage, the selected concept was improved and was enhanced with some features that were defined in the original specifications and were intended to differentiate it from the rest of the products. The design has been given its final shape, with all its geometric features being defined, followed by the research (practical and bibliographical) in order to select the appropriate construction materials. During the construction materials selection stage, the functional requirements of the product, its characteristics, and the way of its construction were reviewed. Finally, after the product to be manufactured has been developed, an analysis of the forces to be applied to it was carried out to examine the probability of its failure and to make the necessary corrective actions. The process was completed by examining whether each of the original specifications was met and the final product evaluation was done.
Η τεχνολογική εξέλιξη και οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας έχουν οδηγήσει στην δημιουργία μεγάλης γκάμας προϊόντων με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Τα νέα προϊόντα που σχεδιάζονται και δημιουργούνται θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να διαφέρουν από τα υπάρχοντα και να καθιερωθούν στην αγορά. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, σκοπός ήταν η δημιουργία μιας βάσης κινητού τηλεφώνου για μοτοσυκλέτα, η οποία θα διαφοροποιούνταν από αυτές του εμπορίου ως προς τα χαρακτηριστικά της και τις λειτουργίες της και θα κάλυπτε τα κενά που παρουσιάζουν οι διαθέσιμες βάσεις. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την δημιουργία της βάσης ήταν μακρά και αποτελείτο από πολλά στάδια έως ότου ολοκληρώθηκε. Αρχικά υπήρξε η σύλληψη της ιδέας, την οποία ακολούθησε η έρευνα αγοράς ώστε να διαπιστωθούν και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών προϊόντων και το κενό που υπάρχει στην αγορά. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωρισθεί η ανάγκη, να ληφθούν υπόψιν όλοι οι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο και να ορισθούν με ακρίβεια οι προδιαγραφές του προϊόντος που επρόκειτο να σχεδιαστεί. Τον ορισμό των προδιαγραφών ακολουθήσαν τα πρώτα σχέδια, που αφορούσαν λύσεις για τον κάθε περιορισμό, αξιολογήθηκαν και ξεκίνησε ο σχεδιασμός των τριών concept. Τα αρχικά σχέδια των concept είχαν την μορφή σκίτσων, ενώ αφού ορίσθηκε καλύτερα το κάθε ένα από αυτά, δημιουργήθηκε μια δεύτερη σειρά σχεδίων, πιο ολοκληρωμένων. Έπειτα από την αξιολόγηση των concept επιλέχθηκε αυτό που κάλυπτε σε μεγαλύτερο βαθμό και με καλύτερο τρόπο τις αρχικές προδιαγραφές και ξεκίνησε ο λεπτομερειακός σχεδιασμός. Κατά το στάδιο αυτό εξελίχθηκε το concept που επιλέχθηκε, βελτιώθηκε, ενώ προστέθηκαν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν ορισθεί στις αρχικές προδιαγραφές και είχαν σκοπό να το διαφοροποιήσουν από τα υπόλοιπα προϊόντα. Το σχέδιο έλαβε το τελικό του σχήμα, έχοντας ορισθεί επακριβώς όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και ακολουθήσε η μελέτη (πρακτική και βιβλιογραφική) ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά κατασκευής. Κατά το στάδιο επιλογής υλικών κατασκευής εξετάσθηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του, αλλά και ο τρόπος κατασκευής του. Τέλος, αφού έχει προέκυψε το προς κατασκευή προϊόν, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δυνάμεων που θα εφαρμόζονται σε αυτό, ώστε να εξετασθεί η πιθανότητα αστοχίας του και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε εξετάζοντας κατά πόσον έχει ικανοποιηθεί η κάθε προδιαγραφή που είχε τεθεί αρχικά και έγινε η τελική αξιολόγηση του προϊόντος.

masterThesis

Design (EL)
Βάση (EL)
Holder (EL)
Κατασκευή (EL)
Κινητό (EL)
Manufacture (EL)
Σχεδιασμός (EL)
Mobile (EL)
Μοτοσυκλέτα (EL)
Motorbike (EL)


2018


2019-09-30T13:01:39Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.