Απόψεις και στάσεις των ΑμεΑ για τη δια βίου μάθηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοViews and positions of the nonprofit for lifelong learning (EL)
Απόψεις και στάσεις των ΑμεΑ για τη δια βίου μάθηση (EL)

Τσόκολα, Χριστίνα

aegean

This paper aims to highlight the necessity of lifelong learning in general and then to focus on the importance of lifelong learning for people with disabilities who have either a birth or an acquired individuality. Emphasis is placed on their views and positions on continuing learning and their development in an ever-changing learning environment where technology is dominated by something that can act positively on the functionality of people with disabilities Developments in all areas of society require adaptations to the content of the necessary knowledge and to teaching and learning. First of all, the necessity of LBM, in its institutional framework, is given priority, and then we focus on the advantages and obstacles that these people may have about LBM.
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να επισημάνει την αναγκαιότητα της Δια Βίου μάθησης(ΔΒΜ) γενικότερα και εν συνεχεία εξειδικεύεται στη σημασία της Δια Βίου Μάθησης σταάτομα με ειδικές ανάγκες, που έχουν είτε κάποια εκ γενετής είτε επίκτητη ιδιαιτερότητα. Δίνεται μεγάλη έμφαση στις απόψεις τους και τις θέσεις τους πάνω στη συνεχιζόμενη μάθηση και στην εξέλιξή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μαθησιακό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η εξέλιξη της τεχνολογίας κάτι το οποίο μπορεί να δράσει θετικά στη λειτουργικότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, επιβάλλουν αναπροσαρμογές στο περιεχόμενο των απαραίτητων γνώσεων και στους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Αρχικά, λοιπόν, δίνεται βαρύτητα στην αναγκαιότητα της ΔΒΜ, στο θεσμικό της πλαίσιο και στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια που τυχόν δηλώνουν τα συγκεκριμένα άτομα σχετικά με τη ΔΒΜ.

masterThesis

questionnaire (EL)
lifelong learning programs (EL)
δια βίου μάθηση (EL)
ποσοτική έρευνα (EL)
quantitative survey (EL)
ερωτηματολόγιο (EL)


2019-08-19


2020-01-13T08:30:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.