Blockchain: the phare of Innovative Entrepreneurship

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλυσίδα συστοιχιών: ο "φάρος" της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (EN)
Blockchain: the phare of Innovative Entrepreneurship (EN)

Τσέλιος, Νικόλαος
Tselios, Nikolaos

aegean

Entrepreneurship and innovation are two terms tightly bonded together which both are effecting social life and governance. Entrepreneurial start-ups armor the economy by inventing new ideas, digging out new opportunities and canalize resources to them. On the other hand, the already founded companies innovate in order to come up against their competition. While in the public sector, the need for effective policies as to cope with new challenges such as the need for increasing service delivery combined with budgets decrease also benefits innovative thinking. “Innovation and entrepreneurship are recognized as key building blocks of competitive and dynamic economies. Countries and regions with vibrant innovation and entrepreneurship ecosystems tend to witness higher productivity rates, leading to increased economic growth and more robust job creation, the main pathways through which the poor can escape poverty. As a key driver for firm growth, innovation fosters shared prosperity by stimulating formal employment and increasing wages.” Technology is a key element of evolution and the latest technology which is driving towards a roaring success is blockchain. Blockchain, a form of Distributed Ledger Technology (DLT), brought forth ten years ago and since then it has sufficiently evolved. Not only supports digital currency operations and helped them thrive, but at the same time the researchers and developers brought to the spotlight other uses of the blockchain which changing enterprises’ operation and governance. Blockchain technology which is emerging rapidly with boundless applications in the future, is more than just a technology. Blockchain operates as a value transaction system, software, distributed ledger, etc. In virtue of this host of benefits and features, businesses are now changing their traditional centralized working systems and adopting this new trending Distributed Ledger Technology.
Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι δύο όροι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, οι οποίοι επιδρούν τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στην διακυβέρνηση. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θωρακίζουν την οικονομία με την επινόηση νέων ιδεών, την ανακάλυψη νέων ευκαιριών και την διοχέτευση πόρων σε αυτές. Από την άλλη, οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις καινοτομούν αποσκοπώντας να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Ενώ στον δημόσιο τομέα, η ανάγκη για αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, όπως η ανάγκη για αύξηση της παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με μείωση των προϋπολογισμών τους, ωφελεί επίσης στην καινοτόμο σκέψη. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζονται ως βασικά δομικά στοιχεία ανταγωνιστικών και δυναμικών οικονομιών. Οι χώρες και οι περιφέρειες με έντονα οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας τείνουν να βλέπουν υψηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας, οδηγώντας σε αυξημένη οικονομική ανάπτυξη και ισχυρότερη δημιουργία θέσεων εργασίας, δηλαδή τα κυριότερα μονοπάτια μέσα από τα οποία οι φτωχοί μπορούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Η καινοτομία, ως βασική κινητήρια δύναμη για σταθερή ανάπτυξη, ενθαρρύνει την κοινή ευημερία, προωθώντας την επίσημη απασχόληση και αυξάνοντας τους μισθούς ". Η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της εξέλιξης και το είδος που τελευταία έχει κερδίσει μια δημοφιλή αναγνώριση είναι η αλυσίδα συστοιχιών. Η αλυσίδα συστοιχιών, μια μορφή της τεχνολογίας κατανεμημένης εγγραφής, εμφανίστηκε πριν από δέκα χρόνια και έκτοτε έχει εξελιχθεί αρκετά. Όχι μόνο υποστηρίζει την λειτουργία των κρυπτονομισμάτων και τα βοήθησε να ευημερήσουν, αλλά την ίδια στιγμή, οι ερευνητές και οι προγραμματιστές έφεραν στο προσκήνιο νέες χρήσεις της αλυσίδας συστοιχιών που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Η τεχνολογία της αλυσίδας συστοιχιών, η οποία αναπτύσσεται ταχέως με ένα απεριόριστο πεδίο εφαρμογής στο μέλλον, είναι κάτι παραπάνω από μια τεχνολογία. Η αλυσίδα συστοιχιών λειτουργεί ως ένα σύστημα συναλλαγών αξιών, λογισμικό, κατανεμημένο γενικό καθολικό, κλπ. Λόγω αυτής της πληθώρας πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών, οι εταιρείες αλλάζουν τώρα τα παραδοσιακά κεντρικοποιημένα συστήματα εργασίας τους και υιοθετούν αυτή την νέα τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής.

masterThesis

innovation (EN)
ψηφιακή οικονομία (EN)
entrepreneurship (EN)
έξυπνα συμβόλαια (EN)
blockchain (EN)
digital society (EN)
smart contracts (EN)
ψηφιακή κοινωνία (EN)
digital economy (EN)
distributed ledger technology (EN)
επιχειρηματικότητα (EN)
καινοτομία (EN)
τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής (EN)
αλυσίδα συστοιχιών (EN)


2019-07


2020-01-13T08:34:00Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.