Ψηφιακό χάσμα και διδασκαλία με τις Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιακό χάσμα και διδασκαλία με τις Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)

Σταμάτη, Μαρίνα

aegean

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ανιχνεύσει τυχόν διαφοροποιήσεις στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Τ.Π.Ε. από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών καθώς και την στάση των ίδιων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις νέες τεχνολογίες και την επίδραση αυτών στη μαθησιακή πράξη και έχει στόχο να διερευνηθεί γιατί υπάρχει διαφοροποίηση στις δεξιότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε. από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αν το σχολείο είναι σε θέση να προσφέρει ισότιμες ευκαιρίες στην απόκτηση δεξιοτήτων σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να μετεξελιχτεί αν ενσωματωθούν κατάλληλα η πληθώρα δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε.. Σημαντική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η ύπαρξη εκπαιδευτικών ικανών στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και στους τρόπους αξιοποίησης και ενσωμάτωσης αυτών στη διδασκαλία. Για την πραγμάτωση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν δύο ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, αυτές της συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέντευξης. Η πρώτη μέθοδος διεξήχθη σε δεκατρία σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νησί της Λέσβου με στόχο να διερευνηθεί ο βαθμός και ο τρόπος αξιοποίησης των εργαλείων Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Στην συνέντευξη, συμμετείχαν δεκαεπτά εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές δομές στην Λεσβιακή επικράτεια ώστε να πληροφορήσουν για τους επιμέρους στόχους της έρευνας.

masterThesis

ψηφιακό χάσμα (EL)
digital divide (EL)
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
ICT (EL)
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (EL)
primary education (EL)


2018-05-30


2020-01-23T06:02:47Z

Σύρος
Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.