Το περιεχόμενο, οι πρακτικές και οι μαθησιακές απαιτήσεις των δραστηριοτήτων σχολικών εγχειριδίων φυσικών επιστημών και μαθηματικών του δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Το περιεχόμενο, οι πρακτικές και οι μαθησιακές απαιτήσεις των δραστηριοτήτων σχολικών εγχειριδίων φυσικών επιστημών και μαθηματικών του δημοτικού σχολείου (EL)

Κρεμμύδα, Παρασκευή

aegean

Η έρευνα που εστιάζεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων ως προς τη μαθησιακή απαίτηση των δραστηριοτήτων και την ενοποίηση γνώσεων και πρακτικών σε αυτές καθώς επίσης και ως προς τη μεταξύ τους σχέση, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των δραστηριοτήτων των σχολικών εγχειριδίων των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου ως προς την «ενοποίηση» γνώσεων περιεχομένου και πρακτικών, τη μαθησιακή απαίτησή τους και τη σχέση της «ενοποίησης» γνώσεων και πρακτικών και της μαθησιακής απαίτησής τους. Από την ανάλυση των δραστηριοτήτων προέκυψε ότι στο σχολικό εγχειρίδιο των Φυσικών Επιστημών κυριαρχούν οι δραστηριότητες που εμπλέκουν μόνο γνώσεις περιεχομένου, ενώ στο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών κυριαρχούν οι δραστηριότητες που εμπλέκουν μόνο πρακτικές. Σχετικά με τη μαθησιακή απαίτηση των δραστηριοτήτων, προέκυψε ότι στο σχολικό εγχειρίδιο των Φυσικών Επιστημών κυριαρχούν τόσο οι δραστηριότητες απομνημόνευσης όσο και δραστηριότητες προδιαγεγραμμένων διαδικασιών, ενώ στο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών κυριαρχούν οι δραστηριότητες προαγωγής της κατανόησης. Αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στην ενοποίηση γνώσεων και πρακτικών και της μαθησιακής απαίτησης των δραστηριοτήτων, διαπιστώθηκε ότι στο σχολικό εγχειρίδιο των Φυσικών Επιστημών οι δραστηριότητες απομνημόνευσης κυρίως εμπλέκουν μόνο γνώσεις περιεχομένου, οι δραστηριότητες προδιαγεγραμμένων διαδικασιών κυρίως εμπλέκουν μόνο πρακτικές ή και γνώσεις περιεχομένου, ενώ οι επιστημονικές δραστηριότητες κυρίως εμπλέκουν γνώσεις και πρακτικές. Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι στο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών οι δραστηριότητες προαγωγής της κατανόησης και οι επιστημονικές δραστηριότητες συνήθως εμπλέκουν γνώσεις και πρακτικές.

masterThesis

mathematics (EL)
φυσικές επιστήμες (EL)
μαθηματικά (EL)
natural sciences (EL)
ανάλυση δραστηριοτήτων (EL)
activity analysis (EL)


2019-10-11


2020-01-27T13:02:51Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.