Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας (EL)

Αθηναίου, Κωνσταντίνα

aegean

Στόχος της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι η συγκέντρωση, μελέτη και εμβάθυνση στη θεωρία και στα βασικότερα νομοθετήματα που αφορούν στη ναυτική εργασία και η ανάδειξη της σύγχρονης τάσης της νομολογίας αναφορικά με τις ένδικες απαιτήσεις των ναυτικών που μπορεί να προκύψουν είτε κατά τη διάρκεια είτε με τη λήξη της ναυτολόγησης τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα είναι η νομοθεσία, η θεωρία όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στη σχετική βιβλιογραφία, επιστημονικά άρθρα οι συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας και κυρίως η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, όπως έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα του χρόνου και αποτυπώνει τις πάγιες πλέον θέσεις της αναφορικά με τα επί μέρους ζητήματα που εξετάζονται. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή εισαγωγή σε βασικές έννοιες, όπως αυτής του ατομικού εργατικού δικαίου, του συλλογικού εργατικού δικαίου, της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης το βασικό αντικείμενο που είναι στη συνέχεια, η μελέτη των συλλογικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας. Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά η εμβάθυνση στην έννοια της ναυτικής εργασίας με την ταυτόχρονη παρουσίαση της πάγιας πια θέσης της νομολογίας γι αυτήν, την παράθεση των διάσπαρτων διατάξεων της νομοθεσίας που την αφορούν και γίνεται η ανάλυση του Α.Ν 3276/1944 που ρυθμίζει τα θέματα που άπτονται του αντικειμένου των συλλογικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας, , που είναι νόμος ξεχωριστός και διάφορος από τον αντίστοιχο που ρυθμίζει τα θέματα των συλλογικών συμβάσεων χερσαίας εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται εξαντλητική παράθεση όχι μόνο των επί μέρους συλλογικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας ανά κατηγορίες πλοίων, αλλά και του ίδιου του περιεχομένου μίας εκάστης εξ αυτών. Μέσα από αυτή την ανάλυση αναδεικνύονται και κάποιες σημαντικές τους ελλείψεις και ιδίως αναφορικά με τη λήψη της γονικής άδειας και ειδικότερα η ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της μητρότητας στην περίπτωση της Ελληνίδας γυναίκας ναυτικού, γεγονός που την εμποδίζει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία της και να κατακτήσει μια αξιόλογη ναυτική καριέρα, παράλληλα δε αποτελεί και τροχοπέδη στην επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος από το λεγόμενο «ασθενές φύλλο», με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα που διανύουμε τον 21ο αιώνα ο χώρος να εξακολουθεί να είναι αυστηρά ανδροκρατούμενος. Ακολουθεί μια σύντομη παράθεση του αντικειμένου και του σκοπού της MLC στο τέταρτο κεφάλαιο, καθώς μετά την κύρωση της στην Ελλάδα το 2012, οι συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας είναι υποχρεωτικό να προσαρμόζονται κατά τα πρότυπα της. Αναπτύσσονται ειδικότερα θέματα όπως του μισθού, των ωρών εργασίας και ανάπαυσης και του δικαιώματος αδείας. Ταυτόχρονα θα αναδειχθούν και θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτήν, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλές φορές σε “debate” τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, όπως αυτό της πρόβλεψης ή όχι περί ελαχίστου μισθού. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται ειδικότερα ζητήματα όπως η έννοια της σύμβασης ναυτολόγησης, η έννοια του κλειστού μισθού, το δικαίωμα στη νοσηλεία και στην παλιννόστηση. Παρουσιάζεται επίσης η θέση της νομολογίας σε καταστάσεις που μπορεί να εμφανίζουν ιδιομορφίες στην καταβολή του οφειλομένου μισθού, όπως στις περιπτώσεις επιτάκτων πλοίων ή στις παράλληλες δρομολογήσεις πλοίων. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται αποφάσεις που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και σχετίζονται με ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα στη διεκδίκηση του μισθού και που αποτελούν συχνότατα το αντικείμενο των ένδικων υποθέσεων.

masterThesis

συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας (EL)
collective maritime labor contracts (EL)
MLC (EL)
closed salary (EL)
κλειστός μισθός (EL)
collective agreement (EL)


2019-09-29


2020-01-31T12:37:27Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.