Τεχνικές εκπαίδευσης προσωπικού σε ξενοδοχειακές μονάδες: μελέτη περίπτωση του ξενοδοχείου Χανδρής στο νησί της Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStaff training techniques in hotel units: case study of the hotel Chandris in Chios island (EL)
Τεχνικές εκπαίδευσης προσωπικού σε ξενοδοχειακές μονάδες: μελέτη περίπτωση του ξενοδοχείου Χανδρής στο νησί της Χίου (EL)

Ρούσσα, Ελένη- Δήμητρα

aegean

Στις μέρες μας η τουριστική δραστηριότητα έχει κοινωνικό-πολιτιστική και πολιτική σημασία αλλά δημιουργεί και σημαντικά οικονομικά οφέλη σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τον 20ο αιώνα ο τουρισμός αναδείχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες και γρηγορότερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες της παγκόσμιας οικονομίας και εξακολουθεί την ανοδική του πορεία ακόμα και σήμερα. Για πολλές χώρες η τουριστική δαπάνη έχει γίνει μια σημαντική πηγή επιχειρηματικής δραστηριότητας, εισοδήματος, απασχόλησης και συναλλάγματος. Ο όρος «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων-Human Resource Management» περιλαμβάνει τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μια επιχείρησης ή/και οργανισμού, το οποίο αντιμετωπίζεται ως «πόρος» καθότι συμβάλλει στην ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. Το γεγονός ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις δρουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πλαίσιο, οι στόχοι της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην ορθολογική προσέλκυση, πρόσληψη και υποκίνηση των εργαζομένων, αλλά έχουν ως καίριο στόχο την επιδίωξη της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος διαμέσου της αύξηση της παραγωγικότητας. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προκειμένου επενδύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων θεωρώντας την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων ως το κλειδί για την πρόοδό τους. Στην εργασία αυτή λοιπόν θα αναλύσουμε πιο συγκεκριμένα την παρουσία και εφαρμογή των παραπάνω στον τουριστικό τομέα με αντικείμενο ανάλυσης την ξενοδοχειακή επιχείρηση Χανδρής Α.Ε. στο νησί της Χίου. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, η Στρατηγική της Διοίκησης των ανθρώπινων πόρων ,η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ο προγραμματισμός του. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον τουριστικό τομέα. Ορίζονται οι αρμοδιότητες του τμήματος αλλά και το τμήμα προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της εκπαίδευσης προσωπικού καθώς και στη σημασία της στις τουριστικές επιχειρήσεις. Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας αυτής θα γίνει μία παρουσίαση της ξενοδοχειακής μονάδας Χανδρής Χίου, θα καταγραφεί η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε καθώς επίσης και η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσα από τη μέθοδο ποσοτικής έρευνας με τη χρήση σχεδιασμένου ερωτηματολογίου διαμορφωμένο ειδικά για την έρευνα αυτή.

masterThesis

ξενοδοχείο (EN)
training techniques (EN)
ανθρώπινο δυναμικό (EN)
hotel (EN)
training (EN)
human resources (EN)
τεχνικές εκπαίδευσης (EN)


2019-10


2020-02-13T13:01:25Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.