Η σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)

Αργύρης, Δημήτριος

aegean

Η εργασία έχει ως στόχο την αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παράλληλα, περιγράφει τη πολιτική και τη στρατηγική για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο συνολικό κύκλωμα παραγωγής ενέργειας των διαφόρων χωρών μελών της. Τα στοιχεία αυτά θα μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε τα σημαντικά θέματα ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ, στο ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής της πολιτικής και να εκτιμήσουμε ποια μπορεί να είναι η συμμετοχή που έχουν οι ΑΠΕ στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακούς πόρους και η περιορισμένη διαθεσιμότητά τους στην Ευρώπη, καθιστούν τα κράτη μέλη της ΕΕ εξαρτημένα από εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας και ευάλωτα, σε περίπτωση ακραίων τιμών ή δυσχερειών εφοδιασμού. Ειδικότερα, την τελευταία 15ετία οι κρίσεις φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενέτειναν τον υπάρχοντα προβληματισμό και η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ έγινε ένα καυτό θέμα συζήτησης, που επικεντρώθηκε στη μείωση της εξάρτησής της από ενεργειακές πηγές που δεν μπορούν εύκολα να ελεγχθούν. Αρχικά, στην εργασία προσδιορίζονται τα ενεργειακά μεγέθη αλλά και τα χαρακτηριστικά της ενεργειακή πολιτικής που ακολουθείται. Αποτυπώνεται επίσης η διείσδυση των ΑΠΕ σήμερα, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και εμποδίζουν την ευρύτερη διάδοσή τους, ενώ περιγράφονται οι μελλοντικοί στόχοι που έχουν θεσπισθεί. Τα οφέλη από τις ΑΠΕ είναι πολλαπλά με προεξάρχον αυτό για το περιβάλλον και επομένως, οποιαδήποτε υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων, εκτός από τη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, δημιουργεί πολλαπλές συνέργειες και οφέλη. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει αν μια μη συμβατική πηγή ενέργειας όπως είναι το σχιστολιθικό αέριο, θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, και σε μια θετική απάντηση, αν πλεονεκτεί έναντι της παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ. Αν και διαπιστώνεται ότι το σχιστολιθικό αέριο θα μπορούσε να αντισταθμίσει εν μέρει τις εισαγωγές φυσικού αερίου, με την προϋπόθεση ότι αφενός θα εξασφαλισθεί η αποδοχή της κοινωνίας και αφετέρου, θα αναβαθμιστούν ή θα εκσυγχρονισθούν οι υπάρχουσες υποδομές, από την ανάλυση είναι φανερό ότι υστερεί αφάνταστα έναντι των ΑΠΕ στη προστασία του περιβάλλοντος και επομένως, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια λιγότερο ελκυστική επιλογή. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινοτική οδηγία, μορφές ΑΠΕ, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κατανάλωση, σχιστολιθικό αέριο. 

masterThesis

RES types (EL)
shale gas (EL)
ενεργειακή κατανάλωση (EL)
σχιστολιθικό αέριο (EL)
energy consumption (EL)
μορφές ΑΠΕ (EL)
κλιματική αλλαγή (EL)
climate change (EL)


2020-01


2020-02-28T12:40:58Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.